Artur Dwulit

Możliwości wykorzystania metody Michaiła Czechowa w kształceniu lalkarzy
Autor prezentuje możliwości wykorzystania techniki aktorskiej Michaiła Czechowa w procesie kształcenia aktorów lalkarzy na przykładzie działań podejmowanych na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Omawia metody nauczania w ramach zajęć „Zadania aktorskie z przedmiotem” oraz „Gra aktora jawajką” prowadzonych na kierunku aktorskim. Opisuje, jak metoda skierowana do aktorów dramatycznych – zwłaszcza w zakresie pojmowania wyobraźni, atmosfery czy gestu psychologicznego – stała się inspiracją w procesie twórczym wykorzystującym lalki jako środek wyrazu postaci scenicznej.

Ways to use Michael Chekhov’s method in the training of puppeteers
The author presents ways to use the Michael Chekhov’s method in the training of actors- puppeteers, as exemplified by activities at the Puppet Theatre Art Department in Białystok of the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw. The training methods discussed are incorporated in the courses at the acting department: “Actor tasks with an object” and “Puppeteer’s acting with rod puppet”. The author describes how the method addressed to dramatic actors – especially in relation to understanding imagination, atmosphere or psychological gesture – became an inspiration in creative process using puppets as a means of expression of the stage character.

Artur Dwulit – aktor lalkarz, doktor habilitowany sztuki, absolwent Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Związany z Białostockim Teatrem Lalek oraz macierzystą uczelnią. Prowadzi zajęcia na kierunku aktorskim z zakresu gry aktorskiej lalkami klasycznymi, teatru ożywionej formy, interpretacji piosenki aktorskiej. Prodziekan ds. studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej w kadencjach 2005-2008 i 2008-2012, a od 2016 dziekan tego wydziału (obecnie Filii). Grał w spektaklach wybitnych polskich i światowych twórców teatru formy, m.in. Dudy Paivy, Christopha Bochdansky’ego, Fabrizia Montecchi, Wojciecha Szelachowskiego, Wojciecha Kobrzyńskiego, Waldemara Śmigasiewicza, Máriana Pecki, Piotra Tomaszuka, Pawła Aignera.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.