KOŁO NAUKOWE

REGULAMIN
Koła Naukowego
Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
I
Postanowienia ogólne
1. Koło Naukowe Wydziału Sztuki Lalkarskiej zwane dalej „Kołem” zrzesza studentów Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.
2. Koło Naukowe WSL działa na podstawie Statutu Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie i ma charakter artystyczno – naukowy.
3. Koło jest zarejestrowane przez Rektora Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie i nie posiada osobowości prawnej.
II
Cele działalności Koła:
1. Wspieranie rozwoju zainteresowań sztuką teatru lalek.
2. Stworzenie forum dyskusji służącego wymianie myśli i pomysłów artystycznych.
3. Poszukiwania środków wyrazu teatru lalek jako formy wypowiedzi scenicznej.
4. Organizacja wystaw, spotkań, pokazów, prelekcji poświęconych różnorodnym obliczom sztuki.
5. Inicjowanie wyjazdów do krajowych i zagranicznych ośrodków teatralnych.
6. Animacja i promocja studenckiej działalności artystycznej
7. Nawiązywanie współpracy międzyuczelnianej.
III
Struktura Koła
1. W działalności Koła uczestniczą wyłącznie studenci Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.
2. Prace Koła nadzoruje Prodziekan WSL
3. Członkowie Koła wyłaniają ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza oraz przedstawiają kandydaturę Opiekuna Koła.
4. Opiekunem Koła może być tylko nauczyciel Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.
5. Zadaniem opiekuna jest:
– nadzór nad merytoryczną stroną działalności Koła,
– pomoc w organizowaniu działalności statutowej,
– współpraca przy określaniu planu pracy i potrzeb finansowych Koła,
– prezentowanie problemów Koła władzom Wydziału.
6. Zadaniem przewodniczącego Koła jest:
– reprezentowanie Koła na zewnątrz i podpisywanie w imieniu Koła wszelkich pism wychodzących,
– organizacja funduszy na działalność statutową.
7. Zadaniem Sekretarza Koła jest dokumentowanie bieżącej działalności Koła.
8. Działalność Koła finansowana jest głównie przez Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Koło może pozyskiwać środki finansowe z innych źródeł.
IV
Prawa i obowiązki członków Koła
1. Członkiem Koła może zostać każdy student Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku na podstawie ustnej deklaracji, potwierdzonej wpisaniem się na listę.
2. Członkowie Koła mogą realizować swoje indywidualne projekty artystyczne i naukowe w ramach przedsięwzięć podejmowanych przez Koło.
V
Postanowienia końcowe
W sprawach dotyczących działalności Koła, które nie zostały objęte regulaminem decyzje podejmuje Prodziekan WSL w porozumieniu z Przewodniczącym Koła.