PROGRAM STUDIÓW

Filia Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Białymstoku prowadzi kształcenie na trzech kierunkach: aktorskim, reżyserii teatru lalek i technologii teatru lalek.

Program studiów na kierunku aktorskim obejmuje szereg przedmiotów praktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu aktora lalkarza. I tak w skład zajęć praktycznych wchodzą elementarne zadania aktorskie z przedmiotem, zadania aktorskie w klasycznych i współczesnych technikach lalkowych, zadania aktorskie z użyciem niekonwencjonalnych środków wyrazu, zadania aktorskie w planie maskowym, zadania aktorskie żywoplanowe, interpretacja prozy i wiersza, piosenka aktorska, praca z kamerą i mikrofonem. Program kształcenia poszerzony jest o grupę dodatkowych przedmiotów praktycznych i teoretycznych takich jak: budowa lalek, technika mowy, emisja głosu, śpiew zespołowy, impostacja, rytmika, plastyka ruchu, taniec, historia sztuki, historia teatru lalek historia teatru i dramatu polskiego na tle powszechnego, teoria teatru lalek, teoria współczesnego teatru, dramaturgia teatru lalek. Tok studiów wzbogacają warsztaty prowadzone przez znanych i cenionych twórców oraz wyjazdy na festiwale krajowe i zagraniczne. Studia na kierunku aktorskim trwają 9 semestrów (jednolite magisterskie). Po zagraniu dwóch przedstawień dyplomowych i obronie pracy magisterskiej absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.

I ROK – kierunek aktorstwo ze specjalnością aktorstwo teatru lalek

II ROK – kierunek aktorstwo ze specjalnością aktorstwo teatru lalek

III ROK – kierunek aktorstwo teatru lalek – PROFIL PRAKTYCZNY

IV i V ROK – kierunek aktorstwo teatru lalek – PROFIL PRAKTYCZNY

Pełny cykl kształcenia – profil ogólnoakademicki

Kierunek reżyserii teatru lalek ma specyficzną strukturę kształcenia. Przez pierwsze dwa lata studenci tego kierunku uczestniczą w podobnym programie nauczania co studenci kierunku aktorskiego, poszerzonym o historię sztuki, proseminarium reżyserskie, historię muzyki, kompozycję przestrzeni scenicznej. Celem tak ułożonego planu jest jak najgłębsze poznanie przez przyszłych reżyserów specyfiki teatru ożywionej formy. Od trzeciego roku studiów studenci realizują program typowy dla tego kierunku pogłębiając wiedzę w zakresie reżyserskiej analizy tekstu literackiego, współpracy z kompozytorem, współpracy ze scenografem, kompozycji przestrzeni scenicznej, techniki pracy z aktorem, pracy z lalką w planie filmowym, historii sztuki, historii muzyki, historii teatru, psychologii, filozofii. Część praktyczna obejmuje pracę z aktorem, asystentury w teatrach, przygotowanie małej formy teatralnej, reżyserię przedstawienia pod okiem profesora (spektakl warsztatowy) oraz samodzielną realizację spektaklu (przedstawienie dyplomowe) Studia na kierunku reżyserii teatru lalek (jednolite magisterskie) trwają 10 semestrów. Po napisaniu pracy magisterskiej i jej obronie absolwent uzyskuje tytuł magistra sztuki.

I ROK – kierunek Reżyseria – specjalność: reżyseria teatru lalek

II ROK – kierunek Reżyseria – specjalność: reżyseria teatru lalek

III ROK – kierunek Reżyseria – specjalność: reżyseria teatru lalek PROFIL PRAKTYCZNY

IV ROK – kierunek Reżyseria – specjalność: reżyseria teatru lalek PROFIL PRAKTYCZNY

V ROK – kierunek Reżyseria – specjalność: reżyseria teatru lalek PROFIL PRAKTYCZNY

Pełny cykl kształcenia – profil ogólnoakademicki

Technologia teatru lalek jako jedyny kierunek w Polsce przygotowuje specjalistów w dziedzinie projektowania i konstruowania lalek oraz scenografii do spektakli teatru ożywionej formy. Program wypełniają w znacznej mierze zajęcia praktyczne: rysunek, techniki malarskie, rzeźba i modelowanie, budowa lalek, podstawy współpracy z reżyserem, projektowanie scenografii oraz podstawy techniki animacji lalek. Sześciosemestralne studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Kierunek technologia teatru lalek realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” POWR.03.05.00-00-Z070/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

I ROK – kierunek Technologia teatru lalek

II ROK – kierunek Technologia teatru lalek

III ROK – kierunek Technologia teatru lalek

Pełny cykl kształcenia – profil praktyczny