Deklaracja Dostępności

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie (dalej również: Akademia Teatralna) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie: https://atb.edu.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2000-10-24

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-10-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre linki na stronie nie posiadają informacji o ich celu w nazwie,
 • niektóre linki są puste,
 • niektóre graficzne linki nie posiadają uzupełnionego atrybutu Alt,
 • większość elementów graficznych nie posiada uzupełnionego atrybutu Alt,
 • niektóre elementy strony nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • część dokumentów na stronie opublikowanych w formacie pdf jest niedostępna cyfrowo.

WYŁĄCZENIA: nie dotyczy

Dostępność strony internetowej Akademia Teatralna planuje wprowadzać sukcesywnie. Na opóźnienie w realizacji dostępności wpływa znaczna ilość treści w serwisie internetowym.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-28.

Deklaracja dostępności została zaktualizowana dnia: 2023-10-06.

Deklarację dotyczącą dostępności strony internetowej Akademii Teatralnej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników uczelni.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej Akademii Teatralnej nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lach – koordynatorka ds. dostępności. Z koordynatorką ds. dostępności można skontaktować się w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 w następujący sposób:

 • telefonicznie: 85 743 54 53 wew. 35 lub +48 789 248 379,
 • mailowo: dostepnosc@e-at.edu.pl,
 • korespondencyjnie: Koordynator ds. dostępności, Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa.

Osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skontaktować się z koordynatorką ds. dostępności za pośrednictwem:

 • SMS,
 • MMS,
 • WhatsApp,
 • aplikacji MS Teams (w tym przypadku prosimy o wcześniejszy kontakt w celu ustalenia terminu spotkania).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o jaki materiał ze strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Akademia Teatralna zobowiązuje się zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Akademia Teatralna niezwłocznie poinformuje osobę wnoszącą żądanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa (termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Akademia Teatralna zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Akademia Teatralna odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, osoba wnosząca żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/[link zewnętrzny]

TŁUMACZ MIGOWY

W siedzibie Akademii w Warszawie i Białymstoku są pracownicy ze znajomością PJM na poziomie B1. Mogą pomóc w kontakcie z instytucją i załatwieniu podstawowych spraw. Żeby się umówić z nimi na rozmowę można:

 • napisać maila: dostepnosc@e-at.edu.pl
 • wysłać SMS/wiadomość video na numer: +48 789 248 379

Nie gwarantujemy, że wszystko zrozumiemy, ale postaramy się pomóc.

Obecnie nie ma możliwości skorzystania z zawodowego tłumacza migowego na miejscu w siedzibie Akademii. W przypadku zgłoszenia takiej potrzeby, Akademia Teatralna zapewni taką dostępność najpóźniej w ciągu trzech dni roboczych od przyjęcia zgłoszenia.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Poniżej znajdują się informacje o dostępności architektonicznej budynków Akademii Teatralnej:

WARSZAWA

GMACH GŁÓWNY[link zewnętrzny]

TEATR COLLEGIUM NOBILIUM[link zewnętrzny]

BUDYNEK M22C [link zewnętrzny]

BUDYNEK M22D [link zewnętrzny]

BIAŁYSTOK

BUDYNEK GŁÓWNY [link zewnętrzny]

TEATR SZKOLNY  [link zewnętrzny]