Irina Lappo

Groteska i montaż: teoria Michaiła Czechowa w praktyce lalkowych teatrów Białorusi (na przykładzie spektakli dla dorosłych Igora Kazakova)
System teatralny stworzony przez Michaiła Czechowa opiera się na uniwersalnych regułach i pojęciach sztuki, dzięki czemu jest otwarty na rozwój i interpretacje. Niezwykle płodne zastosowanie myśli Czechowa można zatem odnaleźć także na gruncie teatru lalkowego. Autorka, na przykładzie trzech spektakli białoruskiego reżysera Igora Kozakova – Hamleta Williama Szekspira (2013), Na dnie Maksyma Gorkiego (2016) i Kandyda Woltera (2018) – próbuje pokazać, jak „gest psychologiczny” w teatrze lalek, wypierając animację, pozwala tworzyć groteskowe obrazy poprzez wizualno-plastyczne chwyty, a estetyka brzydoty wspomagana przez skomplikowany montaż atmosfer determinuje interpretacje i staje się dominantą semantyczną spektaklu.

Grotesque and editing: Michael Chekhov’s theory in Belorussian puppet theatres (exemplified by Igor Kazakov’s play for adults)
The theatrical system created by Michael Chekhov is based upon universal rules and concepts of art and is thus open to development and interpretation. Chekhov’s thought proved to be very fertile also in the sphere of puppet theatre. The author, taking as an example three plays staged by Belorussian director Igor Kazakov – Hamlet by William Shakespeare (2013), The Lower Depths by Maxim Gorki (2016) and Candid by Voltaire (2018) –  attempts to show how “psychological gesture” in puppet theatre, excluding animation, allows to create grotesque images by means of visual devices, while the aesthetics of ugliness, aided by complex editing of atmospheres determines interpretation and becomes a semantic dominant of the play.

Irina Lappo – doktor habilitowana, teatrolożka, slawistka, tłumaczka, etnolingwistka. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, doktoryzowała się i habilitowała na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień teorii oraz historii teatru i dramatu, recepcji teatralnej, etnolingwistyki, a także teorii i praktyki przekładu. Autorka książek Mrożek à la russe (2007) oraz Czechow w teatrze polskim (2010). Członkini redakcji czasopism „Nowaja Polsza” (2014-2018) i „Etnolingwistyka” (od 2004).