Jacek Malinowski

„Aktywne oczekiwanie” jako metoda pracy nad spektaklem
Autor ukazuje metody oraz sposoby pracy nad spektaklem Historia księcia H. (Białostocki Teatr Lalek,20167 r.) Refleksje Michaiła Czechowa nad praktyką sceniczną zawarte w książce O technice aktora posłużyły reżyserowi do twórczego poprowadzenia opowieści o aktorze i jego zmaganiach w kreowaniu postaci Horacego z dramatu Szekspira. Cytaty z książki Czechowa, zawierające teoretyczne przemyślenia i praktyczne podpowiedzi artysty, znalazły w spektaklu miejsce obok wizji snutych przez Szekspirowskiego bohatera i otaczające go osoby. W procesie realizacji ważny był temat „aktywnego oczekiwania” rozumiany jako wskazówka pedagogiczna dotycząca istoty procesu twórczego. Zwłaszcza dziś jest on zakłócony przez pęd cywilizacyjny wywołujący wszelkie nerwice i niszczący zdolność artysty do twórczego ryzyka na scenie. W spotkaniu z aktorem młodego pokolenia przemyślenia Czechowa okazały się jednak niezwykle odkrywcze i bardzo współczesne.

„Active anticipation” as a method of working on a play
The author presents methods and ways of working on Historia księcia H. (The Story of Prince H., Bialystok Puppet Theatre in 2016). Using Michael Chekhov’s thoughts on stage practice, included in O technice aktora, the director tells a story about actor’s struggle in creating the role of Horatio from the Shakespear’s tragedy. Quotes from Czechow’s book, concerning both theoretical thoughts and practical instructions, were included in the play together with visions of the Shakesperean hero and persons surrounding him. The theme of “active anticipation”, understood as pedagogic instruction concerning the core of creative process, was o key importance. Especially today this process is distorted by civilization rush, causing neuroses and destroying artists ability to take risks on stage. However, actor of young generation found Czechow’s thoughts very innovative and modern.

Jacek Malinowski – doktor habilitowany sztuki, reżyser i scenarzysta, dyrektor naczelny i artystyczny Białostockiego Teatru Lalek, profesor na Wydziale Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, filia w Białymstoku, w latach 2016-2019 prodziekan do spraw kierunku reżyserii. Pracował w radiu, operze i licznych teatrach w Polsce i za granicą (Niemcy, Węgry, Słowacja, Litwa, Estonia, Dania). Zrealizował ponad osiemdziesiąt spektakli. W latach 2009-2012 był dyrektorem artystycznym Teatru Maska w Rzeszowie (pełnił także funkcję dyrektora naczelnego). Od 2015 roku członek zarządu, a od 2019 Prezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA. Pomysłodawca i organizator festiwali teatralnych, m.in. Maskarady i Źródeł Pamięci w Rzeszowie oraz Metamorfoz Lalek w Białymstoku. Zdobywca wielu nagród i wyróżnień na festiwalach w kraju i za granicą. W 2018 roku odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.