Jarosław Gajewski

Michaił Czechow, czyli miłość
Referat jest komentarzem do obszernego cytatu zaczerpniętego z dźwiękowego nagrania wykładu Michaiła Czechowa pt. Miłość w naszym zawodzie i przetłumaczonego na język polski. Problem wzajemnych relacji miłości, świadomości i sztuki postawiony przez Czechowa zostaje odniesiony do wybranych myśli z dzieł Włodzimierza Sołowiowa, Mikołaja Bierdiajewa i Ericha Fromma. Na koniec przywołany zostaje współczesny polski filozof, Henryk Kiereś, którego teza o ignorancji jako największym zagrożeniu dla sztuki pozostaje doskonale zbieżna z myślą Czechowa.

Michael Chekhov or love
The paper is a commentary to an expanded quote from the recorded lecture by Michael Chekhov Love in our profession, translated into Polish. Relations between love, consciousness and art, as presented by Chekhov, are discussed in the light of selected thoughts found in the works of Vladimir Solovyov, Nikolai Berdyaev and Erich Fromm. Finally, the Polish philosopher Henryk Kiereś is mentioned, whose thesis about ignorance being the gravest danger to art corresponds perfectly with Chekhov’s thought.

Jarosław Gajewski – aktor, pedagog, reżyser. Absolwent Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST im. Aleksandra Zelwerowicza (1984), jej wykładowca (1988 – asystent, 1994 – adiunkt, 2002 – profesor nadzwyczajny, 2012 – profesor zwyczajny), wieloletni prorektor PWST-AT (1993-1999 oraz 2002-2008), kierownik i pełnomocnik rektora ds. Teatru Collegium Nobilium (1999-2008). Aktor warszawskich teatrów (Polskiego 1984-1987, Dramatycznego 1987-2003, Narodowego 2003-2010 i od 2016). Zastępca dyrektora naczelnego, a zarazem dyrektor artystyczny Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana (2011-2016).

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.