Joanna Majewska

Lalka bez oczu. Duchowe poszukiwania Michaiła Czechowa wobec antropozofii Rudolfa Steinera
Referat przedstawia ewolucję poglądów Michaiła Czechowa – od materializmu do charakterystycznych dla początku XX wieku tendencji spirytualistycznych. Przybliża również sylwetkę i dzieło austriackiego filozofa i pedagoga Rudolfa Steinera, eksponując przy tym jego zainteresowania teatralne. Autorka przypomina o spotkaniu Czechowa i Steinera, opisuje, w jaki sposób idee filozofa oddziałały na koncepcje teatralne rosyjskiego aktora, oraz sytuuje zainteresowania twórcy oryginalnej metody pracy nad rolą na tle duchowych fascynacji jego epoki.

An eyeless doll. Spiritual exploration of Michael Chekhov in relation to Rudolph Steiner’s anthroposophy
The paper presents evolution of Michael Chekhov’s views – from materialism to spiritualist tendencies typical for the early 20th century. It also brings forth the life and work of the Austrian pedagogue and philosopher Rudolph Steiner, stressing his interest in theatre. The author recalls a meeting between Chekhov and Steiner; she describes ways in which the philosopher’s views influenced theatrical ideas of the Russian actor and presents the interests of the creator of the methods of work on a role against the background of spiritual fascinations of his time.

Joanna Majewska – doktor nauk humanistycznych, absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i l’UFR d’Études slaves de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Od 2015 roku adiunkt w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Autorka tekstów na temat Huysmansa, de Maupassanta, Prusa, Reymonta, Żeromskiego i wiktoriańskiej literatury grozy oraz książki o życiu i twórczości Stefana Grabińskiego.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.