Julia Roguska

W kręgu inspiracji antropozoficznych. Michaił Czechow w spektaklu „Przebudzenie pałacu”
Artykuł jest poświęcony spektaklowi Przebudzenie pałacu, pochodzącemu z emigracyjnego okresu działalności artystycznej Michaiła Czechowa. W przedstawieniu-pantomimie aktor ujawnił swoje inspiracje antropozofią i eurytmią Rudolfa Steinera. W artykule podjęto próbę analizy poszczególnych elementów tego niezwykłego eksperymentu: gry aktorskiej, muzyki, oraz koncepcji scenograficznej. Omówiono także reakcje publiczności i krytyków na nowatorską koncepcję teatru zaproponowaną przez rosyjskiego twórcę.

In the midst of anthroposophical inspirations. Michael Chekhov in The Castle Awakens
The article is devoted to the staging of The Castle Awakens, from the emigrée period of Michael Chekhov’s artistic activity. In this pantomime the actor expressed his fascination with anthroposophy and eurythmics of Rudolf Steiner. The article attempts to analyse specific elements of this extraordinary experiment: acting, music and scenographic idea. The author discusses response of the audience and critics to the innovative idea of theatre as proposed by the Russian artist.

Julia Roguska – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa rosyjskiego, adiunkt w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w zakresie teatru rosyjskiego przełomu XIX i XX wieku oraz pierwszej połowy wieku XX. Zajmuje się także historią kina niemego w Rosji. Publikowała w uznanych czasopismach naukowych polskich („Pedagogika”) i międzynarodowych („Science and World”, Rosja), a także w recenzowanych monografiach tematycznych.