Katarzyna Osińska

Michaił Czechow w pracy nad rolą Don Kichota
Przed emigrację ze Związku Radzieckiego, od końca roku 1925 Michaił Czechow planował wystawienie w teatrze MChAT-2 Don Kichota Miguela de Cervantesa. W latach 1926-1928 pracował nad rolą błędnego rycerza – pozostawił zapiski, które dobrze oddają metodę jego pracy, uwzględniającą eurytmię Rudolfa Steinera. Do realizacji zaplanowanego przedstawienia jednak nie doszło, głównie z powodu braku zadowalającej artystę adaptacji dzieła hiszpańskiego pisarza. Artykuł poświęcony jest analizie Dziennika o Kichocie i innych zapisków Czechowa, dotyczących jego pracy nad rolą rycerza z Manczy.

Michael Chekhov’s work on the part of Don Quixote
Prior to his emigration from the Soviet Union, until the end of 1925, Michael Chekhov planned to stage in MChAT Don Quixote by Miguel de Cervantes. In 1926-28 he worked on the part of the knight-errant, leaving notes which reflect his method of work, incorporating eurythmy of Rudolph Steiner. The play, however, was never finally staged, due mostly to Chekhov’s dissatisfaction with the existing adaptation of the Spanish masterpiece. Professor Osińska’s article analyses The Quixote Diary and other Chekhov’s notes concerning his work on the part of the knight-errant from Mancha.

Katarzyna Osińska – doktor habilitowana, profesor w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa). Zajmuje się teatrem rosyjskim XX i XXI wieku, relacjami teatru ze sztukami plastycznymi, problematyką transferu kulturowego w odniesieniu do związków rosyjsko-hiszpańskich (w tym tematem obecności „Don Kichota” w Rosji). Najważniejsze publikacje książkowe: Leksykon teatru rosyjskiego XX wieku, Warszawa 1997; Klasztory i laboratoria. Rosyjskie studia teatralne: Stanisławski, Meyerhold, Sulerżycki, Wachtangow, Gdańsk 2003; Jewgienij Wachtangow – co zostaje po artyście teatru?, Wrocław 2008 (redakcja, wstęp, kronika); Teatr rosyjski XX wieku wobec tradycji. Kontynuacje, zerwania, transformacje, Gdańsk 2009. Wykłada historię teatru rosyjskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.