Krzysztof Mrowcewicz

Nieciekawa historia – Czechow spotyka Czechowa
W metodzie Michaiła Czechowa autor dostrzega język, pojęcia i metaforykę o rodowodzie religijnym. Nie wynika to tylko z inspiracji myślą Rudolfa Steinera. W metodzie Czechowa widać także obecność zachodnich i wschodnich technik medytacyjnych. Treści religijne, obecne w pracach Czechowa, wydają się zdecydowanie odróżniać go od jego stryja Antona, wierzącego przede wszystkim w naukę. Autor bada przydatność metody Czechowa do budowania roli bohatera słynnego opowiadania Antona Czechowa Nieciekawa historia. Korzysta przy tym z takich elementów metody, jak atmosfera, partytura atmosfer, zabarwienie, gest psychologiczny, punkt ciężkości. W rezultacie metoda ujawnia egzystencjalistyczny niemal wymiar opowiadania.

Uninteresting story – Chekhov meets Chekhov
In Michael Chekhov’s method the author discovers religious language, concepts and metaphors. These are not limited to inspiration with the teaching of Rudolph Steiner. One can also trace western and eastern meditational practices in Chekhov’s method. Religious content present in Chekhov’s works seems to distinguish him from his uncle who put his faith mainly in science. The author attempts to apply Chekhov’s method to the construction of the hero of the well-known short story by Anton Chekhov, A Dreary Story. He uses such elements of the method as atmosphere, sheet music of atmospheres, colouring, psychological gesture, centre of mass. Application of the method reveals an almost existential dimension of Anton Chekhov’s short story.

Krzysztof Mrowcewicz – doktor habilitowany, historyk literatury i kultury, eseista; profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Instytutu Badań Literackich PAN; wieloletni wykładowca literatury w Akademii Teatralnej na wszystkich jej wydziałach. Od lat prowadzi interdyscyplinarne badania nad literaturą i kulturą europejską. Zajmował się między innymi medytacyjnymi korzeniami poezji metafizycznej. Autor licznych książek i artykułów, dotyczących zarówno kultury dawnej, jak i współczesnej. Dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia (2012, 2018). Laureat Nagrody Literackiej Gdynia za książkę Rękopis znaleziony na ścianie (2018), poświęconą autorowi Parad, hrabiemu Janowi Potockiemu.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.