NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W AKADEMII TEATRALNEJ IM. ALEKSANDRA ZELWEROWICZA

W dniu 28 czerwca 2018 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało z Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej  im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” POWR.03.05.00-00-Z070/17-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu: wynosi: 3 071 635,05 zł

Dofinansowanie projektu z UE wynosi: 2 588 774,02

Cel projektu:
Celem projektu jest podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa  oraz wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Głównym celem projektu jest zapewnienie studentom – przyszłym absolwentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wysokiej jakości kształcenia dostosowanego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Chcemy stworzyć komplementarny i zintegrowany system, obejmujący wszystkie aspekty działania uczelni: proces dydaktyczny, wsparcie przy wejściu na rynek pracy, elastyczną i dobrze przygotowaną do wyzwań współczesności kadrę dydaktyczną, a także nowoczesną administrację, opartą o wykwalifikowaną kadrę oraz innowacyjne narzędzia informatyczne.

Cele szczegółowe wyodrębniają zatem cztery kierunki interwencji:
– modyfikacja i wzbogacenie programu studiów (w tym programów kształcenia) o praktyczne zajęcia, pozwalające studentom na nabycie nowych kompetencji zawodowych i społecznych;
– zapewnienie szerokiego wsparcia poza programem kształcenia, by absolwent i absolwentka AT wstępowali na rynek pracy wyposażeni w praktyczne umiejętności i wiedzę, pozwalające im nie tylko skutecznie ubiegać się o pracę, ale też planować rozwój swojej kariery w obrębie wybranej dziedziny kultury i sztuki;
– zwiększanie kompetencji kadry w kierunku efektywniejszej dydaktyki, zorientowanej na zmieniające się potrzeby studentów, świadomej wyzwań, jakie kreuje współczesny świat;
– wyposażenie administracji i kadry zarządzającej w kompetencje i narzędzia, które pomogą tworzyć środowisko akademickie przyjazne, innowacyjne i elastycznie odpowiadające na potrzeby studentów i współpracujące skutecznie z rynkiem oraz partnerami z otoczenia społeczno-kulturalnego Akademii Teatralnej.

Efekty realizacji projektu w sposób bezpośredni przyczynią się do osiągnięcia wskazanego celu szczegółowego PO WER i będą to:
– elastyczność i mobilność zawodowa studentów, oparta na solidnym przygotowaniu praktycznym oraz wszechstronności pozwalającej na znalezienie pracy w różnych dziedzinach związanych ze sztuką, ale też na satysfakcjonujące samozatrudnienie;
– innowacyjność procesu kształcenia poprzez praktyczne wykorzystanie umiejętności, używanie nowoczesnych narzędzi pracy, technik, mediów i sposobów przekazu w zakresie teatru, filmu oraz dziedzin pokrewnych;
– rozwój kadry dydaktycznej, nie tylko doskonale kształcącej w kierunkach artystycznych, ale też skutecznie wprowadzającej studentów w realia współczesnego świata;
– efektywność zarządzania uczelnią, wspierającego proces kształcenia.