PRZESŁANIE I ŻYCZENIA

KLIKNIJ: PROGRAM OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA LALKARSTWA W ATWSL, 18-19.03.17

ŚWIATOWY DZIEŃ LALKARSTWA // 21 marca 2017 r.
PRZESŁANIE OD NANCY LOHMAN STAUB

W 1929 roku grupa ludzi z siedmiu krajów, zarażonych pasją lalkarstwa, założyła l’Union Internationale de la Marionnette (UNIMA), by promować i rozwijać tę dziedzinę sztuki. Wstąpiłam do UNIMY w 1970 roku, by zaspokoić wieloletnią fascynację lalkami. Teraz, dzięki internetowi, możemy w mgnieniu oka połączyć tysiące myślących podobnie ludzi…

…różnych narodowości, wyznań, czy poglądów politycznych. Zarejestrowane przedstawienia, konferencje, wykłady i warsztaty są dostępne całą dobę, a niektóre transmitowane na żywo. Opracowania naukowe. publikacje i zdjęcia wyskakują tuż po dotknięciu klawiatury. Ta popularność, która przerosła nasze najśmielsze wyobrażenia, oferuje unikatowe możliwości podejmowania międzynarodowej współpracy na rzecz wspólnego celu – wzajemnego zrozumienia poprzez sztukę lalkową.

Lalkarstwo rozwinęło się w każdym zakątku świata. Dokumentacja umieszczona w internecie daje nam dostęp do wielu tradycyjnych form lalkowych. UNESCO umieściło dwanaście z nich na liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Na stronie internetowej można zapoznać się z dokumentacją, slajdami i nagraniami video. Co najmniej jedenaście dodatkowych form kulturowych z wykorzystaniem lalkarstwa można zobaczyć w bazie Kulturowego Centrum Azji i Pacyfiku. Miejmy nadzieję, że skusi to widzów do zagłębiania się w tajniki przedstawień i ich wspólne podstawy. Możemy wykorzystać tradycyjne lalkarstwo, by ukazywać zwykłe człowieczeństwo kryjące się w naszych różnicach kulturowych.

Jedną ze zwyczajowych osnów tradycyjnej sztuki jest zmiana, więc dokumentacja odgrywa tu ważną rolę. Po blisko czterdziestu latach poświęceń setek z nas – entuzjastów lalkarstwa, UNIMA opublikowała na swojej stronie internetowej zaktualizowaną „Światową Encyklopedię Sztuki Lalkarskiej” wydaną w 2009r. w trzech językach: angielskim, hiszpańskim i francuskim. Dzięki niej historia lalkarstwa jest na wyciągnięcie ręki. Służy jako istotne narzędzie wielu muzeom na całym świecie, które pozyskały kolekcje lalek, jak i tym, które zajmują się ekspozycją wyłącznie tej formy sztuki. Ich kolekcje i katalogi są dostępne w sieci. Niektóre eksperymentują z obrazami 3D i replikacją w celach edukacyjnych. Utrwalanie historii poprzez udostępnianie wiadomości w Internecie przyczynia się do przyszłego rozwoju.

Setki współczesnych lalkarzy z całego świata umieszczają fragmenty swoich spektakli w Internecie, by przyciągnąć publiczność i darczyńców. UNIMA sponsoruje przedstawienia, festiwale, konferencje i publikacje, oraz umieszcza relacje na swojej stronie internetowej. Zgodnie z zamierzeniem małej grupy założycielskiej, obecnie członkowie UNIMY z ponad dziewięćdziesięciu krajów,  mimo różnic, współpracują ze sobą. Wraz z coraz intensywniejszym rozwojem rośnie odpowiedzialność za naszą publiczność i samych siebie. Świętujmy Światowy Dzień Lalkarstwa razem, jako przyjaciele – wspólnie oddani tej formie sztuki, poprzez umieszczanie obchodów naszego święta w Internecie, co naprawdę nas jednoczy!

WORLD PUPPETRY DAY // 21 MARCH 2017
MESSAGE by Nancy Lohman Staub

In 1929 a few people with a passion for puppetry from only seven countries formed l’Union Internationale de la Marionnette (UNIMA) to promote and develop the art form. I joined UNIMA about 1970 to help satisfy my lifelong fascination with puppets. Now, thanks to the Internet, we can instantaneously connect thousands of likeminded people across national, political and religious boundaries around the world. Recorded programs, performances, conferences, classes and workshops are available around the clock and some are streamed in real time. Academic papers, publications and photographs pop up at a touch on the keyboard. This increased popularity beyond our wildest dreams offers innumerable opportunities to form international coalitions to work together towards our goal of mutual understanding through puppetry.

Puppetry developed in virtually every part of the world. Now hundreds of hours of documentation available on the Internet make many traditional forms accessible. UNESCO recognized twelve of these as representing Intangible Cultural Heritage (ICH). Information, slides, and video footage of them can be seen on its web site.At least eleven additional traditions involving puppetry can be viewed on the Asia/Pacific Cultural Centre Database. Hopefully, viewers are tantalized to delve into the complexity of the performances and the depths of their communal roots. We can utilize traditional puppetry to reveal the common humanity underlying our cultural differences.

One tradition of traditional art is change, so documentation plays an important role. After nearly forty years of dedication by hundreds of us puppetry enthusiasts, UNIMA posted an updated Encylopédie Mondiale des Arts de la Marionnette, published in 2009, on its web site in three languages, English and Spanish as well as French. It puts the history of puppetry at our fingertips. It serves as a significant tool for the numerous museums around the world, which have acquired puppet collections, and the several others dedicated exclusively to the art form. Their collections and catalogs can be found online. Some are experimenting with 3-D imagery and replication for educational purposes. Facilitated by communication on the Internet, preservation of history contributes to future development.

Hundreds of contemporary puppeteers from around the world post excerpts of their live performances on the Internet to attract audiences and presenters. UNIMA sponsors live performances, festivals, conferences and publications and posts coverage on its web site. As intended by the small founding group, the current membership of UNIMA, from over ninety nations cooperate, regardless of differences. With the exponential growth of exposure comes increased responsibility to our audiences and each other. Let us celebrate World Puppetry Day together as friends with shared dedication to the art form by posting the festivities on the Internet, which truly unites us!

REFERENCES:
Asia-Pacific Database: http://www.accu.or.jp/ich/en/arts/arts1.html
UNESCO Database: http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00011
World Encyclopedia of Puppetry Art: http://www.unima.org/
UNIMA: https://www.unima.org/fr/
POLUNIMA: http://polunima.pl/

BIO: Nancy Lohman Staub, a native of New Orleans, Louisiana, USA, acted as one of the planning editors of the Encylopédie Mondiale des Arts de la Marionnette. (World Encyclopedia of Puppetry Arts) and continued as a scientific advisor. She served on the UNIMA Executive Committee as a Vice-President, the Publication Commission, the Research Commission, the Heritage Commission and currently the Social Justice Commission. She directed the World Puppetry Festival and XIIIth Congress of UNIMA at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, D.C. She acted as consultant in the formation of the Jim Henson Foundation in New York City to support the field of puppetry in America. She served as President of Puppeteers of America and Vice-President of UNIMA-USA. She is the founder and Advisory Committee Chair of the Center for Puppetry Arts Museum in Atlanta, Georgia. She published many articles and museum catalog essays. She directed a small puppet theatre in New Orleans, Louisiana for over 10 years a very long time ago.