EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK: AKTORSTWO

Zasady i tryb rekrutacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2018/2019

Zobacz: Uchwała_Warunki i tryb rekrutacji

Regulamin IRK_na rok akademicki 2018/19

NABÓR
Termin egzaminów: 2 – 7/8* lipca 2018 r. 
Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 7 maja – 18 czerwca 2018 r.
(system IRK zostanie zamknięty o godz. 24.00 w dniu 18 czerwca 2018 r.).

* w zależności od ilości kandydatów dopuszczonych do III etapu

UWAGA KANDYDACI:
Bardzo prosimy o skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK do dnia wskazanego jako dzień zamknięcia rejestracji kandydatów, tzn. do dnia 18.06.2018 r. Brak kompletu dokumentów (tj.: zatwierdzone podanie, skan świadectwa maturalnego, skan dowodu osobistego, zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej, teksty utworów do prezentacji) będzie skutkować niedopuszczeniem do egzaminu rekrutacyjnego.

Opłaty można dokonać najpóźniej w dniu egzaminu. Teczkę z kompletem dokumentów w wersji papierowej należy mieć ze sobą na egzaminie.

PROCEDURA

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest w pierwszej kolejności wypełnienie on-line formularza podania o przyjęcie na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Przejdź do FORMULARZA.

TECZKI
Uwaga, na etapie rejestracji kandydatów NIE PRZYJMUJEMY teczek z dokumentami. Teczki są wymagane na I ETAPIE egzaminu – przystępując do I etapu kandydaci zobowiązani są przynieść ze sobą kompletną teczkę z dokumentami (wg spisu poniżej). Teczka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata.

Kompletna i podpisana teczka musi być złożona w dziekanacie w dniu ogłoszenia wyników o zakwalifikowaniu kandydatów do II etapu.

WYMAGANE DOKUMENTY
W teczce kandydata na studia muszą się znajdować:
1. PODANIE – kandydat zobowiązany jest zarejestrować się elektronicznie, wypełnić formularz on-line, następnie wydrukować formularz, podpisać go i dołączyć do dokumentów.

2. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – oryginał, odpis, poświadczona notarialnie kserokopia świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla tegorocznych maturzystów).

3. DOWÓD TOŻSAMOŚCI – kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

4. FOTOGRAFIE – dwie aktualne fotografie formatu legitymacyjnego (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

5. OPŁATA – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Opłata egzaminacyjna wynosi 150 zł, numer konta, na które należy dokonać wpłaty: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000.
Dowód wpłaty może być dostarczony najpóźniej w dniu egzaminu.

6. TEKSTY – teksty utworów przygotowanych na egzamin praktyczny (min. 5 tekstów): poezja klasyczna, poezja współczesna, proza klasyczna, proza współczesna, 2 piosenki w tym 1 piosenka ludowa; UWAGA: należy podać tytuł i nazwisko autora/autorów.

Można dołączyć także:
7. DOKUMENT potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
8. CERTYFIKAT potwierdzający stopień znajomości języka obcego, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

EGZAMINY WSTĘPNE  NA KIERUNEK AKTORSKI

2-8 lipca 2018 r.

I ETAP (2-3 lipca) – eliminacje wstępne

Egzaminy w pierwszym etapie odbywają się w następującym porządku:

2 lipca /poniedziałek/ od godz. 9.00 i od godz. 15.00 (sala 214 i 306)

3 lipca /wtorek/ od godz. 9.00 i od godz. 15.00 (sala 214 i 306)

Ogłoszenie listy osób dopuszczonych do II etapu 3 lipca 2018 r. po posiedzeniu komisji egzaminacyjnych

II ETAP (4 lipca) – egzamin teoretyczny

Egzaminy w drugim etapie odbywają się w następującym porządku:

4 lipca /środa/ od godz.9.00 – EGZAMIN TEORETYCZNY (sala 202 i 210)

Ogłoszenie listy osób dopuszczonych do III etapu 4 lipca 2018 r. po posiedzeniu komisji egzaminacyjnych.

Obowiązkowy warsztat rytmiczno-taneczno-ruchowy dla kandydatów, którzy przeszli do III etapu odbędzie się o godz. 18.00 w sali 112.

III ETAP (5-8 lipca) – egzamin konkursowy

Egzaminy w drugim etapie odbywają się w następującym porządku:

5 lipca/czwartek/ od godz. 8.00 – obowiązkowe badania foniatryczne odbędą się w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB przy ul. Szpitalnej 37 w Białymstoku.

5 lipca/ czwartek/ od godz. 11.00 – obowiązkowa rozgrzewka przed egzaminem ruchowym

od godz. 12.00 – EGZAMIN RUCHOWY ( sala 112)

Obowiązkowy warsztat  z zakresu zadań aktorskich z przedmiotem dla kandydatów, którzy przeszli do III etapu odbędzie się o godz. 18.00 w sali 214.

6 lipca /piątek/ od godz. 9.00 EGZAMIN Z ZAKRESU GRY AKTORA Z PRZEDMIOTEM (sala 214)

6 lipca/piątek/  od godz. 15.00 EGZAMIN AKTORSKI (Teatr Szkolny)

7 lipca/sobota/ od godz. 9.00 i od godz.15.00 EGZAMIN AKTORSKI (Teatr Szkolny)

8 lipca/niedziela/  od godz. 9.00 EGZAMIN AKTORSKI (Teatr Szkolny)

Ogłoszenie listy osób przyjętych na rok I studiów na Wydziale Sztuki Lalkarskiej nastąpi 7 lub 8 lipca 2018 r. po posiedzeniu komisji egzaminacyjnych

PRZEBIEG EGZAMINU
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
kierunek studiów: aktorstwo
specjalność: aktorstwo lalkowe
jednolite studia magisterskie
egzamin konkursowy w trzech etapach

I ETAP – eliminacje wstępne
Obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich, takich jak: głos, słuch, wymowa, interpretacja.
Kandydat spośród min. 5 utworów przygotowanych wcześniej wybiera 2 (proza i wiersz) oraz piosenkę. Prezentuje ich interpretację komisji egzaminacyjnej. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do II etapu egzaminu.

II ETAP – egzamin teoretyczny

W trakcie egzaminu punktowane są cztery zagadnienia:
– teatr wśród innych sztuk: 0-5 pkt.
– dramat polski i powszechny: 0-5 pkt.
– wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego: 0-5 pkt.
– forma i logika wypowiedzi: 0-5 pkt.
– język obcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9): 0-10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 30 pkt.

UWAGA! Kandydaci, którzy dostaną się do drugiego etapu poza wiedzą ogólną dotyczącą teatru, dramatu i życia społeczno-kulturalnego powinni wykazać się także wiedzą specjalistyczną, wynikającą z kierunku podejmowanych studiów. Wymagana jest zatem znajomość teatrów lalek w Polsce, w tym:

– nazwy i siedziby instytucjonalnych teatrów lalek, zwłaszcza znajdujących się w regonie (województwie), z którego pochodzi kandydat;

– repertuar lalkowy z ostatniego sezonu (tytuł, reżyser, scenograf, opinie w recenzjach i artykułach).

Ponadto kandydat powinien wykazać się orientacją na temat innych specjalistycznych wydarzeń kulturalnych w swoim regionie (województwie), w tym festiwali i przeglądów teatrów lalek, teatrów ożywionej formy, teatrów dla dzieci, itp.

OBOWIĄZKOWA LISTA LEKTUR:

  • bieżące numery czasopisma „Teatr Lalek” (roczniki 2017, 2018)
  • rozdział: Teatr lalek [w:] Słownik wiedzy o teatrze, Dariusz Kosiński (i in.), Park Edukacja, Bielsko-Biała 2005 (lub wydania późniejsze).
  • hasła: Marioneta i aktor, Maska, Przedmiot, Teatr plastyczny, Teatr przedmiotu [w:] Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2002.
  • hasła: Jawajka, Kukiełka, Lalka teatralna, Marionetka, Maska, Pacynka, Teatr cieni, Teatr lalek [w:] Bożena Frankowska, Encyklopedia teatru polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

Po zakończeniu II etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do III etapu egzaminu.

UWAGA! Po II etapie przewidziane są warsztaty przygotowujące kandydatów do III etapu – kandydaci powinni mieć ze sobą czarne stroje sportowe.

III ETAP – egzamin konkursowy

Egzamin rytmiczno-ruchowy, egzamin z zakresu „gry z przedmiotem” oraz egzamin aktorski.

1. W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:
– sprawność fizyczna: 0-10 pkt.
– sprawność taneczno-rytmiczna: 0-10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

2. W części dotyczącej „gry z przedmiotem” punktowane są:
– zdolności animacyjne: 0-10 pkt.
– etiuda z przedmiotem: 0-10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

3. W części aktorskiej punktowana jest:
– interpretacja prozy: 0-20 pkt.
– interpretacja wiersza: 0-20 pkt.
– etiuda aktorska: 0-20 pkt.
– głos: 0-10 pkt.
– wymowa: 0-10 pkt.
– umuzykalnienie: 0-10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 90 pkt.

Łącznie w III etapie kandydat może uzyskać max. 150 pkt.

O przyjęciu na I rok studiów na kierunek aktorstwo decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.