EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK: AKTORSTWO

Zasady i tryb rekrutacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020

Zobacz: WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zobacz: Regulamin IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów

UWAGA: Tylko do 4 lipca, do godz. 11:00 kandydaci na kierunek aktorski mają możliwość zamiany terminu egzaminu i tylko pod warunkiem, że dokonają zamiany z innym kandydatem oraz poinformują o tym fakcie Dziekanat (tel. 85 743 50 86)


NABÓR
Termin egzaminów: 5-11 lipca 2019 r.
Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 16 maja – 27 czerwca 2019 r.
(system IRK zostanie zamknięty w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 24:00)

UWAGA KANDYDACI:
Bardzo prosimy o skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów w systemie IRK do dnia wskazanego jako dzień zamknięcia rejestracji kandydatów, tzn. do dnia 27.06.2019. Brak kompletu dokumentów (tj.: zatwierdzone podanie, skan świadectwa maturalnego, zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej, teksty utworów do prezentacji) będzie skutkować niedopuszczeniem do egzaminu rekrutacyjnego.

Opłaty można dokonać najpóźniej w dniu egzaminu. Teczkę z kompletem dokumentów w wersji papierowej należy mieć ze sobą na egzaminie.

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że może być on wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki. 


PROCEDURA

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest w pierwszej kolejności wypełnienie on-line formularza podania o przyjęcie na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Przejdź do FORMULARZA.

TECZKI
Uwaga, na etapie rejestracji kandydatów NIE PRZYJMUJEMY teczek z dokumentami. Teczki są wymagane na I ETAPIE egzaminu – przystępując do I etapu kandydaci zobowiązani są przynieść ze sobą kompletną teczkę z dokumentami (wg spisu poniżej). Teczka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata.

Kompletna i podpisana teczka musi być złożona w dziekanacie w dniu ogłoszenia wyników o zakwalifikowaniu kandydatów do II etapu.

WYMAGANE DOKUMENTY
W teczce kandydata na studia muszą się znajdować:
1. PODANIE – kandydat zobowiązany jest zarejestrować się elektronicznie, wypełnić formularz on-line, następnie wydrukować formularz, podpisać go i dołączyć do dokumentów.

2. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – oryginał, odpis, poświadczona notarialnie kserokopia świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla tegorocznych maturzystów).

3. FOTOGRAFIE – dwie aktualne fotografie formatu legitymacyjnego (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

4. OPŁATA – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Opłata egzaminacyjna wynosi 150 zł, numer konta, na które należy dokonać wpłaty: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000.
Dowód wpłaty może być dostarczony najpóźniej w dniu egzaminu.

5. TEKSTY – teksty utworów przygotowanych na egzamin praktyczny (min. 5 tekstów): poezja klasyczna, poezja współczesna, proza klasyczna, proza współczesna, 2 piosenki w tym 1 piosenka ludowa; UWAGA: należy podać tytuł i nazwisko autora/autorów.

Można dołączyć także:
6. DOKUMENT potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
7. CERTYFIKAT potwierdzający stopień znajomości języka obcego, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że może być on wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki. 


PRZEBIEG EGZAMINU
kierunek studiów: aktorstwo
specjalność: aktorstwo lalkowe
jednolite studia magisterskie
egzamin konkursowy w trzech etapach

I ETAP – eliminacje wstępne
Obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich, takich jak: głos, słuch, wymowa, interpretacja.
Kandydat spośród min. 5 utworów przygotowanych wcześniej wybiera 2 (proza i wiersz) oraz piosenkę. Prezentuje ich interpretację komisji egzaminacyjnej. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do II etapu egzaminu.

II ETAP – egzamin teoretyczny

W trakcie egzaminu punktowane są cztery zagadnienia:
– teatr wśród innych sztuk: 0-5 pkt.
– dramat polski i powszechny: 0-5 pkt.
– wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego: 0-5 pkt.
– forma i logika wypowiedzi: 0-5 pkt.
– język obcy (zgodnie z Załącznikiem nr 9): 0-10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 30 pkt.

UWAGA! Kandydaci, którzy dostaną się do drugiego etapu poza wiedzą ogólną dotyczącą teatru, dramatu i życia społeczno-kulturalnego powinni wykazać się także wiedzą specjalistyczną, wynikającą z kierunku podejmowanych studiów. Wymagana jest zatem znajomość teatrów lalek w Polsce, w tym:

– nazwy i siedziby instytucjonalnych teatrów lalek, zwłaszcza znajdujących się w regonie (województwie), z którego pochodzi kandydat;

– repertuar lalkowy z ostatniego sezonu (tytuł, reżyser, scenograf, opinie w recenzjach i artykułach).

Ponadto kandydat powinien wykazać się orientacją na temat innych specjalistycznych wydarzeń kulturalnych w swoim regionie (województwie), w tym festiwali i przeglądów teatrów lalek, teatrów ożywionej formy, teatrów dla dzieci, itp.

OBOWIĄZKOWA LISTA LEKTUR:

  • bieżące numery czasopisma „Teatr Lalek” (roczniki 2017, 2018)
  • rozdział: Teatr lalek [w:] Słownik wiedzy o teatrze, Dariusz Kosiński (i in.), Park Edukacja, Bielsko-Biała 2005 (lub wydania późniejsze).
  • hasła: Marioneta i aktor, Maska, Przedmiot, Teatr plastyczny, Teatr przedmiotu [w:] Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2002.
  • hasła: Jawajka, Kukiełka, Lalka teatralna, Marionetka, Maska, Pacynka, Teatr cieni, Teatr lalek [w:] Bożena Frankowska, Encyklopedia teatru polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

Po zakończeniu II etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do III etapu egzaminu.

UWAGA! Po II etapie przewidziane są warsztaty przygotowujące kandydatów do III etapu – kandydaci powinni mieć ze sobą czarne stroje sportowe.

III ETAP – egzamin konkursowy

Egzamin rytmiczno-ruchowy, egzamin z zakresu „gry z przedmiotem” oraz egzamin aktorski.

1. W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:
– sprawność fizyczna: 0-10 pkt.
– sprawność taneczno-rytmiczna: 0-10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

2. W części dotyczącej „gry z przedmiotem” punktowane są:
– zdolności animacyjne: 0-10 pkt.
– etiuda z przedmiotem: 0-10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

3. W części aktorskiej punktowana jest:
– interpretacja prozy: 0-20 pkt.
– interpretacja wiersza: 0-20 pkt.
– etiuda aktorska: 0-20 pkt.
– głos: 0-10 pkt.
– wymowa: 0-10 pkt.
– umuzykalnienie: 0-10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 90 pkt.

Łącznie w III etapie kandydat może uzyskać max. 150 pkt.

O przyjęciu na I rok studiów na kierunek aktorstwo decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.