EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK: AKTORSTWO

Zasady i tryb rekrutacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2017/2018

Informacja o terminach przyjmowania dokumentów oraz terminach egzaminów dla kandydatów na studia zostanie podana do końca kwietnia 2017 r.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest w pierwszej kolejności wypełnienie on-line formularza podania o przyjęcie na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Formularz będzie dostępny od maja na stronie internetowej.

TECZKI
Uwaga, na etapie rejestracji kandydatów NIE PRZYJMUJEMY teczek z dokumentami. Teczki są wymagane na I ETAPIE egzaminu – przystępując do I etapu kandydaci zobowiązani są przynieść ze sobą kompletną teczkę z dokumentami (wg spisu poniżej). Teczka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem kandydata na studenta.

Kompletna i podpisana teczka musi być złożona w dziekanacie w dniu ogłoszenia wyników o zakwalifikowaniu kandydatów do II etapu.

WYMAGANE DOKUMENTY
W teczce kandydata na studia muszą się znajdować:
1. PODANIE – kandydat zobowiązany jest zarejestrować się elektronicznie, wypełnić formularz on-line, następnie wydrukować formularz, podpisać go i dołączyć do dokumentów. UWAGA! Przed rozpoczęciem rejestracji elektronicznej kandydat zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem IRK – dostępny wkrótce. 

2. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – oryginał, odpis, poświadczona notarialnie kserokopia świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla tegorocznych maturzystów).

3. DOWÓD TOŻSAMOŚCI – kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości – wiarygodność kserokopii dokumentu poświadcza szkoła lub uczelnia.

4. FOTOGRAFIE – dwie aktualne fotografie formatu legitymacyjnego (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

5. OPŁATA – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Dowód wpłaty może być dostarczony najpóźniej w dniu egzaminu.
Informacja o tegorocznych stawkach zostaną podane wkrótce.

6. TEKSTY – teksty utworów przygotowanych na egzamin praktyczny (min. 5 tekstów): poezja klasyczna, poezja współczesna, proza klasyczna, proza współczesna, 2 piosenki w tym 1 piosenka ludowa; UWAGA: należy podać tytuł i nazwisko autora/autorów.

Można dołączyć także:
7. DOKUMENT potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
8. CERTYFIKAT potwierdzający stopień znajomości języka obcego, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

PRZEBIEG EGZAMINU
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
kierunek studiów: aktorstwo
specjalność: aktorstwo lalkowe
jednolite studia magisterskie
egzamin konkursowy w trzech etapach

I ETAP – eliminacje wstępne
Obejmuje sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich, takich jak: głos, słuch, wymowa, interpretacja.
Kandydat spośród min. 5 utworów przygotowanych wcześniej wybiera 2 (proza i wiersz) oraz piosenkę. Prezentuje ich interpretację komisji egzaminacyjnej. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do II etapu egzaminu.

UWAGA! Po I etapie przewidziane są warsztaty przygotowujące kandydatów do II etapu – kandydaci powinni mieć ze sobą czarne stroje sportowe.

II ETAP – egzamin konkursowy
Egzamin rytmiczno-ruchowy, egzamin z zakresu „gry z przedmiotem” oraz egzamin aktorski.

1. W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:
– sprawność fizyczna: 0-10 pkt.
– sprawność taneczno-rytmiczna: 0-10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

2. W części dotyczącej „gry z przedmiotem” punktowane są:
– zdolności animacyjne: 0-10 pkt.
– etiuda z przedmiotem: 0-10 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

3. W części aktorskiej punktowana jest:
– interpretacja prozy: 0-15 pkt.
– interpretacja wiersza: 0-15 pkt.
– głos: 0-15 pkt.
– wymowa: 0-15 pkt.
– umuzykalnienie: 0-15 pkt.
– etiuda aktorska: 0-15 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 90 pkt.

Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 130 pkt.
Po zakończeniu II etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do III etapu egzaminu.

III ETAP – egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym.

Punktowane są cztery zagadnienia:
– teatr wśród innych sztuk: 0-5 pkt.
– dramat polski i powszechny: 0-5 pkt.
– wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego: 0-5 pkt.
– forma i logika wypowiedzi: 0-5 pkt.
Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na I rok studiów na kierunek aktorstwo decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.