EGZAMINY WSTĘPNE – AKTORSTWO TEATRU LALEK

🔴 Studiuj aktorstwo w wielu wymiarach 🔴

_______

KIERUNEK AKTORSTWO, SPECJALNOŚĆ AKTORSTWO TEATRU LALEK
(Jednolite studia magisterskie)

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci!

Zachęcamy Was serdecznie do przystąpienie do egzaminów wstępnych na naszą uczelnię. Poniżej znajdziecie wszystkie zasady dotyczące internetowej rekrutacji oraz przebiegu egzaminów.
Powodzenia!

Egzaminy wstępne w formule hybrydowej (on-line + stacjonarnie) odbędą się w terminie: 04.07 – 11.07.2022. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) do 27.06.2022 do godz. 23:59 oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów on-line.

Uwaga! W zależności od warunków epidemicznych, zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia egzaminów w całości w formie on-line.

W przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: admin@rekrutacja.at.edu.pl

🔴 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK znajdującym się na stronie: rekrutacja.at.edu.pl/ATL do dnia 27.06.2022 roku i składają on-line e-teczkę w skład której wchodzą:

1.    Skan świadectwa maturalnego

2.    Dowód opłaty egzaminacyjnej

3.    Zdjęcie legitymacyjne (format jpg rozdzielczość 300×375 px)

4.    Teksty utworów literackich przygotowanych do egzaminu.

5.    Tekst piosenki przygotowanej do egzaminu.

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000 (w tytule przelewu należy obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata oraz wybrany kierunek studiów).
Dołączenie dowodu opłaty za egzamin jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.
UWAGA! Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do Biura Obsługi Toku Studiów.

🔴🔴 SKŁADANIE PLIKÓW EGZAMINACYJNYCH

Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, kandydaci otrzymają dostęp do spersonalizowanego folderu w usłudze Microsoft SharePoint na platformie Microsoft 365, w którym umieszczają następujące pliki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.07.2022 do godz. 23:59:

1.    Wizytówkę w formie video, w planie bliskim z nagraniem kilku słów na swój temat (imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania itp.) ze wskazaniem dwóch utworów spośród przesłanych jako zgłoszenie do I etapu. Maksymalny czas wizytówki: 60 sek.

2.    5 przygotowanych przez siebie utworów literackich (proza współczesna, proza klasyczna, wiersz współczesny, wiersz klasyczny i dowolnie wybrany przez siebie utwór), każdy w osobnym, podpisanym pliku (w podpisie pliku powinny się znaleźć następujące informacje: imię i nazwisko kandydata oraz autor i tytuł utworu).

3.    Piosenka o dowolnym charakterze z pokładem muzycznym lub bez podkładu. (Mile widziana jest piosenka ludowa bez podkładu muzycznego.)

4.     Teksty utworów i piosenek.

Nagranie interpretacji utworów powinno być w pozycji stojącej, w dowolnej zamkniętej przestrzeni w planie ogólnym, tak aby można było zobaczyć całą postać oraz w zbliżeniu. Prosimy o samodzielną decyzję, jaki kadr zostanie zastosowany w danym utworze. Piosenkę wykonujemy bez choreografii.

Każdy utwór powinien być nagrany w osobnym filmie, jako jedno ujęcie! Nagranie nie może być w żaden sposób montowane i modyfikowane. Każdy z filmów powinien być nagrany jednym statycznym ujęciem, kamerą lub smartfonem. Każdy plik filmowy powinien być podpisany oraz umieszczony w odpowiednim miejscu w katalogu kandydata w spersonalizowanym folderze w usłudze Microsoft SharePoint na platformie Microsoft 365.

Utwory powinny prezentować jak najlepiej warunki sceniczne i możliwości wokalne. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Piosenki wyłącznie w języku polskim. Dopuszcza się możliwość dołączenia trzeciej piosenki w języku obcym, lecz innym niż język angielski.

Wymagania techniczne:
Nagranie z tylnej kamery telefonu komórkowego lub z kamery cyfrowej
Proporcje obrazu: 16:9 w układzie poziomym
Rozdzielczość obrazu: nie mniejsza niż 720p (1280×720)
Klatka – 25 lub 30 klatek na sekundę
Format: MPEG-4 lub MOV
Kodek: H.264 lub H.265z
Prosimy o dokładne sprawdzenie jakości technicznej nagrań przed umieszczeniem ich w folderze. 

🔴🔴🔴 PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 ETAP 0 – rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku aktorstwo, specjalność aktorstwo teatru lalek. Kandydat zobowiązany jest do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez Biuro Obsługi Toku Studiów terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych. Rozmowa odbywa się za pośrednictwem usługi Teams na platformie Microsoft365.

Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

ETAP I 04.07.2022 – eliminacje wstępne (obejmują sprawdzian z podstawowych predyspozycji aktorskich).
Kandydat spośród minimum 5 utworów przygotowanych wcześniej wybiera 2 (proza, wiersz) oraz piosenkę do oceny. Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie czterech pozytywnych ocen (dst.) z wymowy, głosu, interpretacji i umuzykalnienia kwalifikuje kandydata do ETAPU II egzaminu.
W rekrutacji na rok 2022/23 pierwszy etap odbywa się na podstawie przesłanych przez kandydatów nagrań video.

UWAGA! Wyniki ETAPU I będą dostępne w późnych godzinach wieczornych 04.07.2022 w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 

ETAP II 05.07.2022 – egzamin teoretyczny – odbędzie się w formie online; osoby które przejdą do II etapu są zobowiązane do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez Biuro Obsługi Toku Studiów terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych. Połączenie odbywać się będzie w usłudze TEAMS na platformie Microsoft 365.

Egzamin dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

Uzyskanie minimum 12 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.

UWAGA! Kandydaci, którzy dostaną się do II etapu poza wiedzą ogólną dotyczącą teatru, dramatu i życia społeczno-kulturalnego powinni wykazać się także wiedzą specjalistyczną, wynikającą z kierunku podejmowanych studiów. Wymagana jest zatem znajomość teatrów lalek w Polsce, w tym:

– nazwy i siedziby instytucjonalnych teatrów lalek, zwłaszcza znajdujących się w regonie (województwie), z którego pochodzi kandydat;

–  repertuar lalkowy z ostatniego sezonu (tytuł, reżyser, scenograf, opinie w recenzjach i artykułach).

Ponadto kandydat powinien wykazać się orientacją na temat innych specjalistycznych wydarzeń kulturalnych w swoim regionie (województwie), w tym festiwali i przeglądów teatrów lalek, teatrów ożywionej formy, teatrów dla dzieci, itp.

 OBOWIĄZKOWA LISTA LEKTUR: 

– bieżące numery czasopisma „Teatr Lalek” (roczniki 2019, 2020)

– rozdział: Teatr lalek [w:] Słownik wiedzy o teatrze, Dariusz Kosiński (i in.), Park Edukacja, Bielsko-Biała 2005 (lub wydania późniejsze).

– hasła: Marioneta i aktor, Maska, Przedmiot, Teatr plastyczny, Teatr przedmiotu [w:] Patrice Pavis, Słownik terminów teatralnych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2002.

– hasła: jawajka, kukła, lalka teatralna, marionetka, maska, pacynka, teatr cieni, teatr lalek [w:] Bożena Frankowska, Encyklopedia teatru polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

MATERIAŁY POMOCNICZE:

– lalkomat.wordpress.com

– www.e-teatr.pl

UWAGA! Wszyscy kandydaci, którzy przejdą do III etapu OBOWIĄZKOWO biorą udział w stacjonarnych warsztatach: rytmiczno-ruchowych oraz przedmiotowych dnia 07.07.2022.

Do udziału w warsztatach oraz na egzamin praktyczny zaleca się wygodny strój sportowy i lekkie buty sportowe.

ETAP III 08.07-11.07.2022 – egzamin praktyczny, stacjonarnie.

Egzamin praktyczny podzielony jest na trzy części: rytmiczno-ruchową, z zakresu zadań aktorskich z przedmiotem (08.07.2022) oraz aktorską (9-11.07.2022).
W części rytmiczno-ruchowej punktowana jest:

 • sprawność fizyczna 0 – 10 pkt.
 • sprawność taneczno-rytmiczna 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.
W części dotyczącej zadań aktorskich z przedmiotem punktowane są:

 • zdolności animacyjne 0 – 10 pkt.
 • etiuda z przedmiotem 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.
W części aktorskiej punktowana jest:

 • interpretacja prozy 0 – 20 pkt.
 • interpretacja wiersza 0 – 20 pkt.
 • etiuda aktorska 0 – 20 pkt.
 • głos 0 – 10 pkt.
 • wymowa 0 – 10 pkt.
 • umuzykalnienie 0 – 10 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 90 pkt.

Kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 160 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,
 • za egzamin praktyczny – max. 130 pkt.,
 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów decyduje ogólna suma punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu teoretycznego, praktycznego i języka obcego.

W razie pytań dotyczących rekrutacji oraz przebiegu egzaminów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Toku Studiów (BOTS) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00 pod numerem +48 85 743 50 86 lub mailowego: bots.fb@e-at.edu.pl

🔴🔴🔴🔴 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ „TECZKA”

UWAGA! Podczas tegorocznej rekrutacji nie przyjmujemy fizycznych teczek z dokumentami. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów, będą zobowiązani dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu i listy utworów) wraz z deklaracją o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji.

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

__
fot. Gosia Żuk / Zukography
set design: Karolina Maksimowicz