EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK: TECHNOLOGIA TEATRU LALEK

Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanemu przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.


Zasady i tryb rekrutacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020

Zobacz: WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zobacz: Regulamin IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów


 

Termin egzaminu: 10-12 lipca 2019 r. 
Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 1
6 maja – 27 czerwca 2019 r. 
(system IRK zostanie zamknięty w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 24:00)


PROCEDURA I WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest w pierwszej kolejności wypełnienie on-line formularza podania o przyjęcie na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Przejdź do FORMULARZA.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
1. PODANIE – kandydat zobowiązany jest zarejestrować się elektronicznie, wypełnić formularz on-line, następnie wydrukować, podpisać i dołączyć do dokumentów.

2. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – oryginał, odpis, poświadczona notarialnie kserokopia świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla tegorocznych maturzystów).

3. DOWÓD TOŻSAMOŚCI – kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

4. FOTOGRAFIE – dwie aktualne fotografie formatu legitymacyjnego (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

5. OPŁATA – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Opłata egzaminacyjna wynosi 150 zł, numer konta, na które należy dokonać wpłaty: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000.
Wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Dowód wpłaty może być dostarczony najpóźniej w dniu egzaminu.

6. TECZKA, rozumiana jako zestaw prac, która powinna zawierać:
a) prezentację prac wykonanych w technikach rysunkowych i malarskich – 20 prac w formacie max 100×70 cm;
b) prezentację prac z zakresu zainteresowań kandydata – technika dowolna, ilość dowolna.

Można dołączyć także:
7. DOKUMENT potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
8. CERTYFIKAT potwierdzający stopień znajomości języka obcego, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

PRZEBIEG EGZAMINU
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
kierunek studiów: technologia teatru lalek
studia pierwszego stopnia
egzamin konkursowy w trzech etapach

ETAP ZERO – rozmowa kwalifikacyjna (dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*)
Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na Wydziale Sztuki Lalkarskiej – na kierunku technologia teatru lalek. Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

* Dotyczy kandydatów cudzoziemców nielegitymujących się certyfikatami wymienionymi w pkt. 7 lit. j) Uchwały nr 35 – 2016/2017 Senatu Akademii Teatralnej z dnia 22 maja 2017 roku.

ETAP I – eliminacja wstępna odbywa się na podstawie przeglądu zgłoszonych prac w postaci tzw. „teczki”
TECZKA rozumiana jest jako zestaw prac; powinna zawierać:
a) prezentację prac wykonanych w technikach rysunkowych i malarskich – 20 prac w formacie 100×70 cm;
b) prezentację prac z zakresu zainteresowań kandydata – technika dowolna, ilość dowolna.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.
Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego, konkursowego etapu egzaminu.

ETAP II – egzamin konkursowy
Przeprowadzany w formie testów praktycznych i dyskusji, mających na celu stwierdzenie, iż kandydat wykazuje podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu technologa teatru lalek. Na powyższe predyspozycje składają się:

a) rozwinięta wyobraźnia – gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji,
b) wyobraźnia przestrzenna – umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie,
c) wrażliwość na słowo, na muzykę – na narzędzia teatralne,
d) wrażliwość na kształty i kolory oraz podstawowe umiejętności rysunkowe,
e) umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia dialogu i sposób reagowania na uwagi,
f) gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych i artystycznych,
g) kandydat powinien wykazać się cechami świadczącymi w ocenie komisji egzaminacyjnej o posiadaniu osobowości artystycznej.

Punktowany egzamin konkursowy dotyczy czterech zadań:

  • test na wyobraźnię plastyczną (rysunek z natury): 0-15 pkt.
  • wykonanie kompozycji na podstawie hasła (rysunek z wyobraźni): 0-15 pkt.
  • kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek (kompozycja przestrzenna): 0-15 pkt.
  • rysunek: 0-15 pkt.
  • projekt scenografii dotyczący wskazanego tekstu (instalacja scenograficzna): 0-20 pkt.

Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

Po zakończeniu drugiego etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.

ETAP III – egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o sztuce, teatrze oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

  • teatr wśród sztuk: 0-5 pkt.
  • dramat polski i powszechny: 0-5 pkt.
  • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego: 0-5 pkt.
  • forma i logika wypowiedzi: 0-5 pkt.

Łącznie w III etapie kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek „technologia teatru lalek” decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.