EGZAMINY WSTĘPNE – TECHNOLOGIA TEATRU LALEK

🔴 Studiuj technologię teatru lalek w wielu wymiarach.🔴 

_______

KIERUNEK TECHNOLOGIA TEATRU LALEK
(Studia pierwszego stopnia)

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci!
Zachęcamy Was serdecznie do przystąpienie do egzaminów wstępnych na naszą uczelnię. Poniżej znajdziecie wszystkie zasady dotyczące internetowej rekrutacji oraz przebiegu egzaminów.
Powodzenia!

Egzaminy wstępne w formie stacjonarnej odbędą się w terminie: 30.06 – 14.07.2022. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) do 27.06.2022 do godz. 23:59 oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów.

Uwaga! W zależności od warunków epidemicznych, zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie on-line.

W przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: admin@rekrutacja.at.edu.pl

🔴 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

Kandydaci rejestrują się w systemie IRK znajdującym się na stronie: rekrutacja.at.edu.pl/TTL do dnia 27.06.2022 roku i składają on-line e-teczkę w skład której wchodzą:

1.    Podanie o przyjęcia na studia.

2.    Skan świadectwa maturalnego

3.    Dowód opłaty egzaminacyjnej

4.    Zdjęcie legitymacyjne (format jpg rozdzielczość 300×375 px)

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000 (w tytule przelewu należy obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata oraz wybrany kierunek studiów). Dołączenie dowodu opłaty za egzamin jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

🔴🔴 SKŁADANIE TECZKI EGZAMINACYJNEJ

Ponadto na adres Biura Obsługi Toku Studiów Akademii Teatralnej Filii w Białymstoku ul. H. Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok, należy przysłać pocztą/dostarczyć teczkę zawierającą:

1.    Minimum 20 prac wykonanych w technikach rysunkowych i malarskich w formacie 100×70 cm.

2.    Dowolną ilość prac z zakresu zainteresowań kandydata – technika dowolna.

Teczkę należy dostarczyć do Biura Obsługi Toku Studiów do dnia 28.06.2022. UWAGA! Nie decyduje data stempla pocztowego. 

🔴🔴🔴 PRZEBIEG EGZAMINÓW WSTĘPNYCH 

ETAP 0 – rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku technologia teatru lalek. Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

ETAP I 30.06.2022 – eliminacja wstępna odbywa się na podstawie przeglądu zgłoszonych prac w postaci tzw. „teczki” bez udziału kandydata. Prace kandydata są oceniane w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego – konkursowego etapu egzaminu.
Kandydat, którego prace ocenione są pozytywnie dostaje zaproszenie do II etapu.

UWAGA! Wyniki ETAPU I będą dostępne w późnych godzinach wieczornych 30.06.2022 w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 

Kandydatki i kandydaci, którzy zakwalifikują się do ETAPU II mogą używać podczas egzaminu praktycznego własnych materiałów plastycznych. 

ETAP II 12-13.07.2022 – egzamin praktyczny przeprowadzany w formie testów praktycznych i dyskusji, mających na celu stwierdzenie, iż kandydat wykazuje podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu plastyka teatralnego.
Na powyższe predyspozycje składają się:

1.    Rozwinięta wyobraźnia – gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji.

2.    Wyobraźnia przestrzenna – umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie.

3.    Wrażliwość na słowo, na muzykę – na narzędzia teatralne.

4.    Wrażliwość na kształty i kolory oraz podstawowe umiejętności rysunkowe umożliwiające rozwój w dziedzinie malarstwa i rysunku.

5.    Umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia dialogu i sposób reagowania na uwagi.

6.    Gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych i artystycznych.

7.    Kandydat, w ocenie zespołu egzaminacyjnego, powinien wykazać się cechami świadczącymi o posiadaniu osobowości artystycznej.

Punktowany egzamin praktyczny dotyczy pięciu zadań:

 • test na wyobraźnię plastyczną 0 – 15 pkt.
 • wykonanie kompozycji na podstawie hasła 0 – 15 pkt.
 • kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 – 15 pkt.
 • rysunek 0 – 15 pkt.
 • projekt scenografii dotyczący wskazanego tekstu 0 – 20 pkt.

Dzień pierwszy 12.07.2022:
Rozmowa na temat nadesłanych wcześniej prac oraz zadania:

1.    Martwa natura przygotowana na wzór, który zostanie kandydatom udostępniony. Na podstawie wzoru kandydat ustawia z własnych przedmiotów martwą naturę i wykonuje rysunek.

2.    Rysunek w dowolnej technice na zadany przez komisję temat.

Po przeprowadzonej rozmowie kandydat dostaje czas na realizację dwóch zadań.

Dzień drugi 13.07.2022:

1.    Kandydat otrzymuje tekst bajki lub baśni i do niej przygotowuje szkic scenografii i lalek.

2.    Na podstawie swoich projektów kandydat wykonuje makietę scenografii (w pudełku kartonowym) łącznie z umieszczeniem w przestrzeni scenicznej jednej z postaci w odpowiedniej skali.

Łącznie w ETAPIE II kandydat może uzyskać max. 80 pkt.
Uzyskanie minimum 45 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.
Po zakończeniu ETAPU II ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.

ETAP III 14.07.2022 – egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o sztuce, teatrze oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.
Kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 110 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za egzamin praktyczny – max. 80 pkt.,
 • za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,
 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu (z użyciem środków komunikacji elektronicznej) z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek technologia teatru lalek decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego.

W razie pytań dotyczących rekrutacji oraz przebiegu egzaminów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Toku Studiów (BOTS) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00 pod numerem +48 85 743 50 86 lub mailowego: bots.fb@e-at.edu.pl

🔴🔴🔴🔴 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ

UWAGA: Podczas tegorocznej rekrutacji nie przyjmujemy dokumentów rekrutacyjnych w formie fizycznej. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów, będą zobowiązani dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu) wraz z deklaracją o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji:

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym),
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym
  teczkę z pracami plastycznymi w wymaganej ilości i formatach w formie elektronicznej.

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
 • certyfikat z języka

__
fot. Gosia Żuk / Zukography
set design: Karolina Maksimowicz

***

Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 

 

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.