Relacje Erasmusów: Marie Bernardová

Z lewej strony logotyp Unii Europejskiej - okręg z żółtych gwiazdek na niebieskim tle; z prawej strony tekst: Współfinansowane przez Unię Europejską.

Przyjazd zrealizowany w ramach programu Erasmus Plus – Mobilność edukacyjna KA-131

Zapraszamy do przeczytania relacji Marie Bernardovej, która studiowała w naszej Akademii w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2023/2024.

PL
Akademia Teatralna w Białymstoku jest piękna nie tylko zew zględu na sporych rozmiarów budynek i liczne, dobrze wyposażone sale teatralne, ale przede wszystkim dzięki życzliwym i pomocnym ludziom. Byłoby dobrze, gdyby studenci scenografii (technologii teatru lalek) otrzymali większe pracownie i wyposażenie do realizacji autorskich projektów artystycznych.
Byłam zaskoczona i pod ogromnym wrażeniem jakości  pracy, którą pedagodzy – mistrzowie wykonują w pracowniach. Wykorzystując swoje rzemiosło potrafią spełnić wiele życzeń i marzeń studentów.
W tej szkole nauczyłam się wielu nowych rzeczy, zdobyłam nowe umiejętności i wiele inspiracji. Cały Erasmus był dla mnie dobrym doświadczeniem dzięki życzliwemu i mądremu podejściu pedagogów.
 
ENG
The Theater Academy in Bialystok is beautiful not only because of its large building and so many well-equipped theater halls, but mainly because of the kind and helpful people. It would be good if the students of scenography (puppet theater technology) got bigger studios and equipment for the author’s realization of their school-art projects. I was very surprised and excited by the amount of quality work that the masters do in the school workshops. With their craft skills, they fulfill many wishes and dreams of students. At this school I learned a lot of new things, got new skills and a lot of inspiration. The whole Erasmus was a good experience for me thanks to the kind and wise attitude of the teachers
 
CS
Divadelní akademie v Bialystoku je krásná nejen díky své velké budově a mnoha dobře vybaveným divadelním sálům, ale hlavně díky milým a ochotným lidem. Bylo by dobré, kdyby studenti oboru scénografie (technologie loutkového divadla) získali větší ateliéry a vybavení pro autorskou realizaci jejich školních – uměleckých projektů. Velmi mě překvapilo a nadchlo množství kvalitní práce, kterou mistři odvádějí ve školních dílnách. Svým řemeslným umem plní mnohá přání a sny studentů. Na této škole jsem se naučila spoustu nových věcí, získala nové dovednosti a mnoho inspirace. Celý Erasmus byl pro mě dobrou zkušeností díky laskavému a moudrému přístupu učitelů
 
 
The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.