3 LAYERS OF TELLING A STORY

PODSUMOWANIE PROJEKTU – CZYTAJ

IDEA PROJEKTU

W latach 2014-2017 Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza uczestniczył w międzynarodowym przedsięwzięciu Three Layers of Telling a Story: creation of joint curricula in the higher education of cinematographers, puppeteers and applied theatre practitioners. Jego celem było stworzenie wspólnego programu studiów artystycznych, realizowanych w przyszłości na każdej z partnerskich uczelni.

Inicjatorem projektu był Uniwersytet Sztuki Teatralnej i Filmowej w Budapeszcie (Színház és Filmművészeti Egyetem, Budapest).
Pozostałe instytucje partnerskie to:
Akademie múzických umení v Praze, Praga/Czechy
Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Bratysława/Słowacja
Dun Laoghaire Institute of Art, Design and Technology, Dublin/Irlandia
Tallinn University, Talin/Estonia
Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Białystok/Polska

Główna idea projektu to wypracowanie wspólnych planów studiów magisterskich w zakresie kinematografii, lalkarstwa oraz teatru stosowanego. Wydział Sztuki Lalkarskiej ściśle współpracował w tym zakresie ze szkołami wyższymi z Węgier, Pragi oraz Bratysławy, w ramach modułu dotyczącego teatru lalek. W trakcie trwania projektu nowe metody były testowane przez studentów poszczególnych uczelni, weryfikowane przez pedagogów w ramach dyskusji i konferencji.

Projekt został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie w kwocie 380 730 euro przyznano w ramach akcji Partnerstwa Strategiczne programu Erasmus+.

KALENDARIUM PROJEKTU

6-8 listopada 2014 r., BUDAPESZT
Spotkanie partnerów służące wzajemnemu poznaniu, omówieniu spraw formalnych związanych z realizacją projektu oraz jego założeń. Zorganizowane zostały również spotkania robocze w ramach grup tematycznych, na których poruszane były kwestie merytoryczne i ustalane szczegółowe harmonogramy działań.

9-18 lutego 2015 r., BIAŁYSTOK, PRAGA, BRATYSŁAWA, BUDAPESZT
Międzynarodowe warsztaty prowadzone na Wydziale Sztuki Lalkarskiej oraz – równolegle – w szkołach partnerskich na Słowacji, Węgrzech i w Czechach. Przez 10 dni studenci pracowali w czterech różnych grupach międzynarodowych, z kolegami z pozostałych krajów uczestniczących w projekcie. Każda grupa działała w oparciu o inną metodę, z użyciem innej formy lalkowej, pod kierunkiem innego wykładowcy (Białystok – Magdalena Kiszko-Dojlidko; Praga/Malivoce – Pavel Strourac; Budapeszt – Kata Csató oraz Edina Ellinger; Bratysława: Marika Keckesova) i na zupełnie innym terenie, w szkole i kraju o odmiennych tradycjach teatralnych. Opracowując wspólny temat – I, PUPPET/JA, LALKA – studenci mieli szansę wymienić doświadczenia, poznać się wzajemnie. Również wykładowcy prowadzący warsztaty mieli okazję obserwować studentów z różnych krajów zgromadzonych w każdej z grup, a tym samym poznać różnice w ich rozumieniu teatru i podejściu do formy plastycznej, będącej podstawą kreacji w teatrze lalek. W podsumowaniu warsztatów przeważały opinie o wielkich korzyściach płynących ze wspólnego spotkania tak różnych osób o odmiennych poglądach, umiejętnościach, tradycjach i wrażliwości. Wnioski płynące z warsztatów posłużyły do budowania wspólnego programu, opracowania planu i organizacji międzynarodowych studiów magisterskich w dziedzinie lalkarstwa.

7-10 kwietnia 2015 r., BRATYSŁAWA
Kolejne spotkanie robocze przedstawicieli szkół lalkarskich zaangażowanych w projekt wypełniła dyskusja na temat szczegółów wspólnego programu międzynarodowych studiów magisterskich.

1-5 czerwca 2015 r., NITRA
Studenci II roku kierunków aktorstwo i reżyseria WSL oraz szkół z Budapesztu, Pragi i Bratysławy wzięli udział w Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek „Spotkania” w Nitrze na Słowacji. W trakcie trwania festiwalu w Nitrze wszystkie międzynarodowe grupy uczestniczące w realizacji projektu I, PUPPET/JA, LALKA miały możliwość zaprezentowania efektów pracy warsztatowej. Studenci wzięli również udział w specjalnie dla nich zorganizowanym warsztacie prowadzonym przez Roberta Smolika, wykładowcę Akademii Sztuk Pięknych w Pradze.

19-21 października 2015 r., BRATYSŁAWA
Spotkanie robocze reprezentantów szkół lalkarskich zaangażowanych w projekt.

18-22 stycznia 2016 r., BUDAPESZT
Konferencja naukowa w ramach projektu, podzielona na trzy bloki tematyczne. Pierwszego dnia uczestnicy dyskutowali o możliwościach filmowych w opowiadaniu historii, drugiego dnia zajęli się sztuką teatru lalek, trzeci dzień dotyczył teatru stosowanego. Tematem przewodnim części dotyczącej sztuki lalkarskiej były „Granice w opowiadaniu historii”. W konferencji wzięli udział specjaliści z całego świata, między innymi z: Czech, Słowacji, Węgier, Chin, Izraela, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Prelegentami z ramienia naszej uczelni byli: Karol Suszczyński z referatem „While crossing too many borders, we forget where we come from” oraz Konrad Dworakowski z referatem „Double tree – cross the border of imagination”.

3-7 lutego 2016 r., PRAGA
Przedstawiciele WSL – prof. dr hab. Wiesław Czołpiński oraz dr hab. Marta Rau – wzięli udział w spotkaniu partnerów w Pradze, w Divadelni Akademie Muzickych Umeni, jednym z ostatnich związanych z opracowaniem metod nauczania i uczenia w ramach planowanego programu studiów. W Pradze prowadzono też dalsze rozmowy na temat szczegółów przyszłego planu zajęć, siatki godzin, korekt merytorycznych, przyporządkowaniu punktów ECTS czy stworzeniu listy lektur dla przyszłych studentów.

marzec 2016 r., BUDAPESZT
Program wspólnych studiów magisterskich /kierunek: puppetry art/ został oficjalnie zgłoszony do węgierskiej Agencji Narodowej Tempus.

czerwiec 2016 r., BIAŁYSTOK
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKA-NIE-LALKA odbyło się kolejne spotkanie szkół lalkarskich biorących udział w projekcie. Partnerzy dyskutowali na temat procesu akredytacji programu wspólnych studiów w poszczególnych krajach.

październik 2016 r., KECSKEMET
W ramach festiwalu 13th Meeting of Hungarian Puppet Theatres w Kecskemet (Węgry) zorganizowano konferencję prezentującą nowy kierunek wspólnych, międzynarodowych studiów magisterskich.

luty 2017, BUDAPESZT
Przedstawiciele WSL – dr hab. Marta Rau oraz prof. dr hab. Wiesław Czołpiński wzięli udział w kolejnym spotkaniu dotyczącym prac nad stworzeniem wspólnego programu studiów magisterskich w ramach projektu „3 layers of telling a story”

sierpień 2017 r., BRATYSŁAWA
Kolejne spotkanie robocze związane z ideą uruchomienia wspólnych studiów magisterskich, noszących już oficjalną nazwę PuppeTry. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół lalkarskich biorących udział w projekcie. Wydział Sztuki Lalkarskiej był reprezentowany przez prof. dr hab. Wiesława Czołpińskiego. Celem spotkania były m.in. rozmowy na temat dalszych działań zmierzających do uzyskania akredytacji w poszczególnych krajach oraz finalizacja porozumienia międzyuczelnianego dotyczącego w/w studiów.

sierpień 2017 r.
Zakończyła się realizacja projektu „Three Layers of Telling a Story: creation of joint curricula in the higher education of cinematographers, puppeteers and applied theatre practitioners”. Trwające niemal cztery lata przedsięwzięcie zaowocowało mnóstwem twórczych spotkań, warsztatów, wymianą doświadczeń, a przede wszystkim programem nowego, międzynarodowego kierunku studiów, który współtworzy WSL. Projekt „3 Layers of Telling a Story” był prowadzony przez siedem współpracujących ze sobą europejskich szkół wyższych w latach 2014-2017. Obejmował aktywności w trzech dziedzinach – kinematografii, lalkarstwie i teatrze stosowanym, które łączyła idea wykorzystania techniki opowiadania historii (storytelling). Koncepcja, program oraz główne dokumenty dotyczące tworzonego konsorcjum potrzebnego do uruchomienia wspólnych studiów magisterskich o specjalności teatralnej PuppeTry, zostały sporządzone przez szkoły partnerskie: University of Theatre and Film Arts/HU, Academy of Performing Arts/SK, Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza /PL and the Academy of Performing Arts/CZ. Wprowadzenie wspólnego programu PuppeTry wspiera 26 międzynarodowych organizacji: teatry lalek, UNIMA oraz International Marionette Institute. Z kolei dobre przygotowanie czterech wspólnych modułów z dziedziny teatru stosowanego zostało potwierdzone przez profesora wykładającego w London Holloway University. Wyniki projektu 3LAYERS były prezentowane szerszej widowni podczas Kecskemét Meeting of Hungarian Puppet Theatres (dziedzina lalkarstwo), Hungarian Film Week (dziedzina kinematografia) i Hungarian National Theatre Festival (dziedzina teatr stosowany).

luty 2018 r.
Konsorcjum złożyło wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie wspólnych studiów magisterskich PuppeTry. Wniosek został rozpatrzony negatywnie, jednak konsorcjum podjęło pracę nad kolejnym wnioskiem.

luty 2019 r.
Konsorcjum złożyło wniosek do Komisji Europejskiej o dofinansowanie wspólnych studiów magisterskich PuppeTry.