3LAYERS OF TELLING A STORY – PODSUMOWANIE

Dobiega końca nasza przygoda w ramach programu 3LAYERS. Trwające niemal cztery lata przedsięwzięcie zaowocowało mnóstwem twórczych spotkań, warsztatów, wymianę doświadczeń, a przede wszystkim programem nowego, międzynarodowego kierunku studiów, który współtworzy WSL. 

for English scroll below

Projekt 3LAYERS OF TELLING A STORY był prowadzony przez siedem współpracujących ze sobą europejskich szkół wyższych w latach 2014-2017. Obejmował aktywności w trzech dziedzinach – kinematografii, lalkarstwie i teatrze stosowanym, które łączyła idea wykorzystania techniki opowiadania historii (storytelling).

Konsorcjum szkolnictwa wyższego złożone z uczelni: University of Theatre and Film Arts/HU, Dun Laoghaire Institute of Art, Design, Technology/IE and Baltic Film and Media School of Tallinn University/EE podniosło rangę programu European Erasmus Mundus Joint Master Degrees poprzez wprowadzenie wspólnego programu studiów magisterskich „Viewfinder” w dziedzinie kinematografii (pierwszy semestr pierwszego rocznika wystartował w Dublinie we wrześniu 2017): www.viewfinder-ma.eu

Z kolei koncepcja, program oraz główne dokumenty dotyczące tworzonego konsorcjum potrzebnego do uruchomienia wspólnych studiów magisterskich o specjalności teatralnej PuppeTry, zostały sporządzone przez szkoły partnerskie: University of Theatre and Film Arts/HU, Academy of Performing Arts/SK, Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza /PL and the Academy of Performing Arts/CZ.

Wraz ze wspomnianą wyżej węgierską uczelnią, University of Arts Târgu-Mureş /RO stworzył cztery wspólne moduły uniwersyteckie w dziedzinie teatru stosowanego, które wstępnie będą wprowadzone do programu studiów jako międzynarodowy letni kurs, a docelowo jako część wspólnego programu studiów magisterskich.

Inne aktywności wprowadzone podczas trwania projektu, odgrywające ważną rolę w tworzeniu opisanych wspólnych kursów treningowych, to m.in. 16 testowych zajęć w ramach mobilności studentów/wykładowców, warsztaty, 9 międzynarodowych spotkań dotyczących projektu oraz profesjonalna konferencja zorganizowana w styczniu 2015 z udziałem wszystkich partnerów projektu, 17 międzynarodowych wykładów oraz 124 zaangażowane osoby, odpowiedzialne za wprowadzenie zadań teoretycznych, empirycznych i pedagogicznych w ramach trzech dziedzin obserwowanych ze wspólnej perspektywy storytellingu.

Oczekuje się, iż dalsze działania, takie jak przygotowanie dostępnego bezpłatnego dokumentu zawierającego materiały z konferencji, który zostanie wydany przez lidera projektu – węgierski uniwersytet – zainicjują dalsze naukowe i zawodowe spotkania w dziedzinie lalkarstwa, kinematografii oraz teatru stosowanego.

Rozległa sieć międzynarodowych kontaktów partnerskich pomogła stworzyć wspólne programy treningowe, które rozwinęły się w ramach projektu Viewfinder – wspomaganego przez 28 międzynarodowe i krajowe profesjonalne organizacje, spółki filmowe, HEI (z i poza Europą), CILECT, the International Association of Film and Television Schools and IMAGO, oraz European Federation of National Cinematographers Associations. Studenci są przyjmowani na krótkie okresy nauki przez York University w Kanadzie, w Jerusalem-based Maaleh Film and the Media School oraz w Victoria Colleges w Melbourne.

Wprowadzenie wspólnego programu PuppeTry wspiera 26 międzynarodowych organizacji: teatry lalek, UNIMA oraz International Marionette Institute. Z kolei dobre przygotowanie czterech wspólnych modułów z dziedziny teatru stosowanego zostało potwierdzone przez profesora wykładającego w London Holloway University.

Wyniki projektu 3LAYERS były prezentowane szerszej widowni podczas Kecskemét Meeting of Hungarian Puppet Theatres (dziedzina lalkarstwo), Hungarian Film Week (dziedzina kinematografia) i Hungarian National Theatre Festival (dziedzina teatr stosowany).

Zgodnie z Europejskim Programem Unowocześniania z roku 2011, „edukacja, a w szczególności szkolnictwo wyższe, odgrywa ważną rolę w rozwoju jednostki, jak i całego społeczeństwa. Ponadto, międzynarodowa mobilność studentów, naukowców i pracowników, jak również umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego mają silny wpływ na jakość kluczowych sfer edukacji, co stoi w zgodzie ze stwierdzeniem, iż celem programu jest „wzmocnienie jakości poprzez mobilność oraz współpracę ponad granicami”. Wyniki projektu przyczyniają się do osiągnięcia celu, jakim jest „podwojenie w proporcji ilości studentów kończących studia lub określoną ich część za granicą do 20% do roku 2020”.

The project 3LAYERS OF TELLING A STORY was implemented by seven European universities in cooperation, from 2014 to 2017. It comprised the activities of three work packages, those of Cinematography, Puppetry and Applied Theatre, interlinked by their respective roles in storytelling.

The higher education consortium made up of the University of Theatre and Film Arts/HU, Dun Laoghaire Institute of Art, Design, Technology/IE and Baltic Film and Media School of Tallinn University/EE enriched the range of European Erasmus Mundus Joint Master Degrees by its “Viewfinder” cinematography joint master programme (the first semester of the first class started in in Dublin, in September 2017). www.viewfinder-ma.eu

The concept, the curriculum and the consortium core documents for launching the “PuppeTry” joint master, a theatrical field not yet covered by an EMJM, were drawn up by the University of Theatre and Film Arts/HU, the Academy of Performing Arts/SK, the Puppetry Department of Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art/PL and the Academy of Performing Arts/CZ.

Together with the above-mentioned Hungarian university, the University of Arts Târgu-Mureş /RO developed 4 joint university modules in the Applied Theatre field. They intend to fit them into their training portfolios first in the form of an international summer university, then as a joint master.

Other activities implemented during the project period, playing an important role in creating the above joint training courses, included i.e. 16 test teachings in the framework of teacher/student mobility, work-shops, experience exchange, 9 international project meetings and the professional conference of January 2015 held with the contribution of the whole partnership, 17 international lecturers and 124 interested domestic parties, tackling the theoretical, empirical and pedagogical issues raised by the three fields concerned, as seen from the common perspective of storytelling.

Proceedings, the freely available document comprising the conference presentations and published by the project leader Hungarian university is expected to initiate further scientific, professional and training contacts in the fields of puppetry, cinematography and applied theatre.

The other two freely available intellectual outputs of the 3 layers project -I know that you don’t know that I know – the Intentional Stance in Filmmaking by János Vecsernyés/HU in the field of cinematography, and 3D HEROES – Some Dramaturgical Aspects of Adaptation in Contemporary Puppet Theatre by Dóra Gimesi/HU in that of puppetry – are meant to serve the same purpose.

An extensive network of international associated partners has evolved around the joint training programmes developed under the project: the Viewfinder programme is supported by 28 international and national professional organisations, film companies, HEIs within and without Europe, CILECT, the International Association of Film and Television Schools and IMAGO, the European Federation of National Cinematographers Associations. Its students are hosted for short study periods by York University, Canada, Jerusalem-based Maaleh Film and the Media School and Victoria Colleges in Melbourne. The quality assurance committee of the programme is headed by a senior cinematography professor of London Film School.

The implementation of the PuppeTry joint programme is supported by 26 international organisations, by puppet theatres and UNIMA, the International Marionette Institute.

The professional quality of the 4 Applied Theatre joint modules was checked by a professor of London Holloway University.

The outputs of the 3 layers project were presented to the wider professional public at the Kecskemét Meeting of Hungarian Puppet Theatres (puppetry work package), the Hungarian Film Week (cinematography work package) and the Hungarian National Theatre Festival (Applied Theatre work package).

According to the 2011 EU Modernisation Agenda, “education, and in particular higher education, plays a crucial role in individual and societal advancement. Moreover, the international mobility of students, researchers and staff, as well as the growing internationalisation of higher education, have a strong impact on quality and affect the key areas. “replied to these statements and is in line with the aim of “Strengthening quality through mobility and cross-border co-operation”. The project outputs contributed to reaching the target “to double the proportion of students completing a study or training period abroad to 20% by 2020”.