SZUKAMY NAJEMCY

AKADEMIA TEATRALNA IM.A.ZELWEROWICZA W WARSZAWIE  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY

na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 • powierzchnia – 69,83 m²
 • stawka wywoławcza – 70,00 zł/m² netto,  w cenie opłata z tytułu centralnego ogrzewania.

Wskazana w ogłoszeniu stawka jest stawką netto. Podmiot, który przetarg wygra zobowiązany będzie do opłacania czynszu wyliczonego na podstawie zaproponowanej przez oferenta stawki czynszu netto powiększonej o kwotę podatku VAT naliczonego według obowiązujących
przepisów (23%).

Oprócz stawki czynszu najemca jest zobowiązany do dokonywania miesięcznie opłat dodatkowych za wodę, odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz podatku od nieruchomości.

 • wadium  –  13.616,85
 • kaucja – 3-krotna wartość czynszu

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 grudnia 2021 roku o godz. 1200 w siedzibie Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 14 na parterze.

Do udziału w przetargu uprawnia wpłata wadium. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Akademii Teatralnej Filia w Białymstoku: nr Santander Bank 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000 do dnia 16 grudnia 2021 roku. Przelew powinien zawierać imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, adres lokalu.

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Akademii Teatralnej najpóźniej dnia 16 grudnia 2021 roku pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w sekretariacie ul. Sienkiewicza 14 Możliwość obejrzenia lokalu należy ustalić tel.: /85/ 743 53 53.

Ogłoszenie o przetargu oraz projekt umowy najmu lokalu wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Filii Akademii Teatralnej oraz na stronie internetowej AT www. atb.edu.pl.

Najemca zobowiązany jest do zagospodarowania lokalu oraz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Specyfika działalności Uczelni wyklucza możliwość sprzedaży napojów alkoholowych w najmowanym lokalu.

Jednocześnie informujemy, iż lokal znajduje się w budynku Filii Akademii Teatralnej, wpisanym do rejestru zabytków wobec powyższego wszelkie prace adaptacyjne prowadzone w lokalu oraz umieszczenie reklamy na witrynie, wymagają uzgodnienia z miejskim konserwatorem zabytków  oraz zgody właściciela lokalu.

Planowany okres trwania stosunku najmu 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

 „przetarg – lokal handlowo-usługowy ul. Sienkiewicza 14”, w rektoracie AT, w terminie do 18 grudnia 2021 r., do godz. 1200.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres i podpis oferenta, nr PESEL, ewentualnie także nazwę przedsiębiorstwa i jego siedzibę, nr NIP, REGON, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub przedsiębiorca; umowę spółki cywilnej; podmioty podlegające wpisom do rejestrów winny dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) wystawiony nie wcześniej niż przed 6 miesiącami (w przypadku, gdy udziałowcem podmiotu przystępującego do przetargu jest spółka prawa handlowego także wypis z właściwego rejestru tejże spółki) lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi z oficjalnej strony CEiDG i KRS.
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu (załącznik nr 1) oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 4. pisemne oświadczenie, o tym że  znany jest mu stan techniczny lokalu oraz jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności (załącznik nr 2);
 5. pisemne oświadczenie, o tym że w przypadku konieczności, zmianę sposobu użytkowania lokalu najemca dokona własnym staraniem, na własny koszt zgodnie z przepisami prawa
  w tym zakresie (załącznik nr 3);
 6. pisemne zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec Akademii Teatralnej związanych
  z przystosowaniem lokalu do planowanej działalności, a także ewentualnych roszczeń związanych z niemożnością przystosowania lokalu do zamierzonej działalności i/lub niemożnością prowadzenia w nim działalności gastronomicznej (załącznik 4);
 7. pisemne oświadczenie o tym, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia (załącznik 5);
 8. oferowaną stawkę czynszu za m2 netto – zaoferowane przez uczestnika przetargu postąpienie winno być ponad stawkę wywoławczą, min. 5,00 zł;
 9. opis zagospodarowania i aranżacji wnętrza lokalu;
 10. opis planowanej działalności prowadzonej w lokalu.

Odrzucone zostaną oferty podmiotów, które będą niekompletne.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbywa się obecności w oferentów i polegać będzie na podaniu do publicznej wiadomości liczby złożonych ofert.
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich. Przy wyborze komisja kieruje się następującymi kryteriami:

 1. Koncepcja planowanej działalności – 60 pkt.
  • opis działalności
  • aranżacja wnętrza lokalu.
 2. Cena – 40 pkt.

Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu. Kaucja musi być wnoszona w środkach pieniężnych.

Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg następuje nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia podmiotu wyłonionego w drodze przetargu. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Faktury wystawiane przez wynajmującego będą wysyłane drogą pocztową lub elektroniczną.

Protokolarne przejęcie lokalu użytkowego następuje w terminie wyznaczonym przez wynajmującego. W przypadku protokolarnego nieprzejęcia lokalu użytkowego przez Najemcę Wynajmujący może odstąpić od umowy – w takim przypadku Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości ustalonej w umowie.

Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej Wynajmującego oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, jak również zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Sporządziła:
Małgorzata Dąbrowicz
Zastępca Kanclerza

ZAŁĄCZNIKI:

 1. ogłoszenie o przetargu
 2. wzór umowy
 3. protokół przekazania lokalu
 4. oświadczenie nr 1
 5. oświadczenie nr 2
 6. oświadczenie nr 3
 7. oświadczenie nr 4
 8. oświadczenie nr 5

DARWIN W BIAŁYMSTOKU I KRAKOWIE

Spektakl dyplomowy “Darwin albo dzieci ewolucji” Łukasza Zaleskiego w reżyserii Magdaleny Miklasz znalazł się w programie krakowskiego Festiwalu Boska Komedia. Pokaz odbędzie się 6 grudnia o godz. 20:00 w Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, w sali 210 w sekcji Paradiso.

Więcej o spektaklu „Darwin albo dzieci ewolucji” >>>

Zapraszamy również na pokaz spektaklu 3 grudnia o godz. 18:00 do naszego Teatru Szkolnego im. Jana Wilkowskiego.

BILETY: 10 zł grupowy, 15 zł ulgowy, 20 zł normalny (dostępne w kasie Akademii godzinę przed wybranym spektaklem)

REZERWACJE: wyłącznie telefonicznie 85 743 54 53 (poniedziałek–piątek, w godz. 9:00-15:00)

Więcej informacji o biletach: INFORMACJE DLA WIDZÓW

Wstęp wyłącznie za okazaniem certyfikatu szczepień lub aktualnego (7 dni) negatywnego testu na Covid-19.

O festiwalu “Boska Komedia”:

Organizowany przez Teatr Łaźnia Nowa, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia to wielkie święto sceny – konkurs przedstawień, showcase oraz przegląd prapremier i debiutów w jednym!

Po raz pierwszy zawładnął deskami krakowskich scen w grudniu 2008 roku. Od tego czasu stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim kalendarzu teatralnym. Festiwal daje możliwość zobaczenia najważniejszych przedstawień z całego kraju w przeciągu tygodnia, dla twórców stanowi zaś okazję tak do zaprezentowania swoich artystycznych działań, jak również ich omówienia z zagranicznymi krytykami i producentami.

Boska Komedia to jednak nie tylko polski teatr. Rokrocznie gościmy filozofów, teoretyków teatru, dziennikarzy i krytyków, będących naszymi specjalistami i panelistami podczas wydarzeń towarzyszących.

To właśnie dyskusja i dialog są słowami-kluczami festiwalu i jego wiodącą ideą.

Boska Komedia to przestrzeń teatralnego przymierza, w której ścieranie estetyk i artystyczna konfrontacja nigdy nie przebiegają bez szacunku i chęci wzajemnego poznania.

Dyrektorem artystycznym Festiwalu jest Bartosz Szydłowski

 

 

SZUKAMY ELEKTRYKA

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku poszukuje kandydata na stanowisko Elektryk-oświetleniowiec  (treść ogłoszenia)

Do zadań podstawowych przypisanych stanowisku należy bieżąca obsługa projektów studenckich powstających w toku realizacji procesów dydaktycznych oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem instalacji elektrycznych w budynku uczelni.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie średnie (preferowany profil: techniczny/elektryczny),
 • doświadczenie w pracy min.5 lata,
 • znajomość systemów komputerowych min. w zakresie MS Office,
 • znajomość zagadnień z zakresu oświetlenia sceny,
 • umiejętność obsługi konsol oświetleniowych,
 • uprawnienia SEP do 1kv,
 • umiejętności manualne, montażowe,
 • znajomość budowy lamp i reflektorów,
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność w kontaktach międzyludzkich oraz umiejętność pracy w zespole,
 • cierpliwość w wykonywaniu powierzonych prac,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języków obcych,
 • doświadczenie pracy w instytucji kultury lub innych jednostkach o profilu artystycznym.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w wymiarze 1/1 etatu,
 • praca w równoważnym systemie czasu pracy,
 • okres zatrudnienia: czas określony,
 • miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Białystok.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres: malgorzata.dabrowicz@e-at.edu.pl do dnia 1 grudnia 2021 roku do godziny 9:00. Przewidujemy zatrudnienie w styczniu 2022 roku. 

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, która będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują znajdą Państwo pod linkiem: http://akademia.at.edu.pl/administracja/obowiazujace-dokumenty/rodo/  

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail iod@at.edu.pl lub w naszej siedzibie. 

WIECZÓR W REŻYSERII…

Bez schematów przecierają nowe szlaki, poszukują form wyrazu najbliższych współczesnemu teatrowi i człowiekowi, kształtują swoją osobowość twórczą, chcą rozmawiać. O czym? O sobie, o relacjach, o świecie. Kim są? Studentkami i studentami reżyserii w naszej uczelni.

Chcemy pokazać Wam małą część ich poszukiwań, ich świeże spojrzenie na otaczającą nas rzeczywistość. Zapraszamy na spotkanie z reżyserskimi pracami powstałymi we współpracy z koleżankami i kolegami z aktorstwa i technologii teatru lalek.

Nie możemy wyreżyserować Waszych reakcji. Liczymy więc, że będą one spontaniczne, szczere i pozwolą naszym reżyserkom i reżyserom rozwijać się dalej.

Termin: 19 listopada, godz. 19:00
Miejsce: Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, s. 216 i 214, ul. H. Sienkiewicza 14
Bilety w cenie promocyjnej: 10 zł (dostępne w kasie Akademii godzinę przed wydarzeniem)
Czas trwania: 50 minut
Rezerwacje miejsc: wyłącznie telefonicznie pod numerem 85 743 54 53 (poniedziałek–piątek, w godz. 9:00-15:00)

INFORMACJE DLA WIDZÓW

UWAGA!
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie nr 33/2021 z dn. 23.09.2021 wstęp do budynków Akademii, począwszy od 29.09.2021 mają wyłącznie osoby w pełni zaszczepione albo posiadające aktualny negatywny wyniku testu RT-PCR lub antygenowego na obecność wirusa Sars-Cov-2 (wykonanego w punkcie diagnostycznym maksymalnie 7 dni przed okazaniem).

Zaświadczenia szczepienne / wyniki testów będą weryfikowane przez pracowników uczelni. Dane osobowe nie będą gromadzone i przetwarzane przez Akademię Teatralną.

PROGRAM

Część I.

„NAS nie ma. TY jesteś”

scenariusz i reżyseria: Antonina Brühl
występują: Martyna Braca, Mirella Burcewicz, Aleks Joński, Mateusz Litwin
opieka pedagogiczna: dr Bernarda Anna Bielenia
Prawa autorskie do sztuki „Wracaj” Przemysława Pilarskiego reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru ADiT

Reżyserka Antonina Brühl zaprasza nas, widzów, do stołu. Możemy się rozgościć, bo przecież wiemy, że jest on symbolem „porządnego” polskiego domu. Przy stole siada się do niedzielnego obiadu, celebruje katolickie święta (np. Wigilię, podczas której, jak polska gościnność nakazuje, ustawia się dodatkowy talerz dla wędrowca), przyjmuje gości. Co się jednak wydarzy, gdy w domu, przy stole pojawi się obcy przybysz, który zdaje się wiedzieć więcej niż „powinien”?

Etiuda jest efektem kończącym zajęcia reżyserskie czwartego semestru „Praca z aktorem w planie lalkowym”. Zadanie polegało na stworzeniu interpretacji wybranego dramatu przy użyciu środków teatru ożywionej formy. Tekst miał stanowić jedynie punkt wyjścia dla autorskiego przedstawienia problemu zaznaczonego w sztuce.

Część II.

Pokaz etiud filmowych przygotowanych w trakcie zajęć z przedmiotu „Lalki przed kamerą” pod opieką pedagogiczną dr Bernardy Anny Bieleni

1.   „Wszystko znika”
reżyseria: Ewa Wolska
muzyka: Paweł Sowa
montaż, opieka realizacyjna: Krzysztof Kiziewicz

2.   „Squamanciation”
reżyseria: Péter Varsányi
występują: Ewa Maria Wolska, Michał Jarmoszuk
zdjęcia: Sebastian Łukaszuk
dźwięk: Wojtek Żukowski
asystent reżysera: Ewa Maria Wolska
konsultacje animacyjne: Sebastian Łukaszuk

3.   „Break”
reżyseria Anton Ilyin
występuje: Marek Idzikowski
animacja lalek: Karolina Mazurek
współpraca przy realizacji: Sebastian Łukaszuk

4.   „Związki Ch. Ch.”
koncepcja, animacje, lalki, reżyseria: Monika Woronicz
montaż: Maciej Jabłonowski
światło, opieka techniczna: Sebastian Łukaszuk

5.   „List od Babci”
reżyseria, scenografia, lalki – Anita Piotrowska
autorka listu: Janina Piotrowska
animacje: Agata Nierzwicka, Ewa Doan, Marcelina Budz
śpiew: Marcelina Budz
dźwięk: Mirosław Bobowik
kamera, montaż: Sebastian Łukaszuk

Fot. kadr z filmu „Squamanciation”

ANIMATUS W KIELCACH Z UDZIAŁEM TTL-U

Studentki technologi teatru lalek z I i II roku wezmą udział w sobotę 13 listopada w Finale IV edycji  „Międzynarodowego konkursu na koncepcję i realizację lalki/animowanego obiektu/formy teatralnej ANIMATUS”. Będą miały okazję poznać prace laureatów konkursu, a także wziąć udział w dyskusji wokół współczesnego lalkarstwa i trendów scenograficznych. Z kolei Katarzyna Ossewska, tegoroczna absolwentka TTL, zaprezentuje w trakcie ANIMATUSA pracę przygotowaną jako dyplom licencjacki.

Konkurs przez cztery lata organizował kielecki Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”, z inicjatywy Roberta Drobniucha (wówczas dyrektora tamtejszej sceny, obecnie szefa warszawskiego „Guliwera”).W programie finału przedsięwzięcia zaplanowano przede wszystkim prezentacje prac laureatów – w tym roku jury nagrodziło Filipa Jaśkiewicza, Jakuba Matysa i Katarzynę Leks. Wszystkie z wyróżnionych koncepcji potwierdzają rosnące zainteresowanie wykorzystywaniem nowych technologii w projektowaniu lalek/obiektów –  wyłonieni laureaci stosują w swoich konkursowych realizacjach m.in. elementy sztucznej inteligencji czy bioplastik.

Jak co roku finał ANIMATUSA jest okazją do dyskusji wokół współczesnego lalkarstwa i trendów scenograficznych. Organizatorzy zapraszają na spotkanie z cyklu Forum Form z udziałem gościa specjalnego Davida Zuazoli – hiszpańskiego reżysera, scenografa i konstruktora lalek, a także na wykład „Przestrzeń wirtualna jako środowisko działań performatywnych” przygotowany przez kompozytora, producenta i sound designera Przemka Danowskiego.

Ponadto, w sieci można będzie obejrzeć wystawę fotografii Bartka Warzechy dokumentującą przebieg tegorocznej odsłony konkursu, w tym zwłaszcza proces powstawania konkursowych animantów.

Szczegółowy opis przedsięwzięcia i program finału można znaleźć na stronie Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

PREMIERA! CZYTANIE PERFORMATYWNE

Zapraszamy na wieczór w iście lynchowskim klimacie!

tu w okolicy. na mokradłach, kiedy jeszcze rzeka co roku występowała z brzegów, kiedy nie było jeszcze centrum handlowego na bagnach. kiedy jeszcze rządził król, a neony nie rozświetlały nocy. i kiedy w świetle księżyca błyszczały rośliny zwane wełniankami. kiedy jeszcze wierzono w upiory z mokradeł, śniono o elfach i widziano w wyobraźni błędne ogniki. włóczył się tu taki, przeganiany z miejsca na miejsce. paul reininger oszołomiony kartami i alkoholem, chodził po mokradłach tam, gdzie nikt nie odważył się wejść, i pewnego razu, kiedy zataczając się̨ wracał do domu przez moczary usłyszał głosy. z mokradeł. chodź na mokradła. paulu reiningerze. wiemy, czego pragniesz ponad wszystko. potrzebujesz siedmiu serc. serc siedmiu dziewcząt. potem staniesz się, kim chcesz. znikniesz.

Po latach ożywa klątwa Paula Reiningera i wkrada się do prowincjonalnego miasteczka serią okrutnych morderstw. Lokalne śledztwo prowadzi do… sercowego rozwiązania sprawy.

Sztuka „Pożeracz serc” („der herzerlfresser”) Ferdinanda Schmalza w przekładzie Jacka Kaduczaka to misternie utkana pajęczyna relacji międzyludzkich na tle budującego się centrum konsumpcjonizmu.

W czytaniu performatywnym wezmą udział studenci i wykładowcy Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku

premiera: 
16 listopada 2021, g. 20:15, Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego
wstęp wolny

realizatorzy:
reżyseria – Artur Dwulit
improwizacje muzyczne – Marcin Nagnajewicz

obsada:
gangsterer andi – Michał Świderski (student AT)
rolnik rudi – Błażej Piotrowski
fauna florentyna – Izabela Budzinowska (studentka AT)
pedicure irena – Magdalena Ołdziejewska
strzałka Herbert – Artur Dwulit

organizatorzy:
Teatr Szkolny im. Jana Wilkowskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku we współpracy z Austriackim Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum Warschau.  Prawa autorskie reprezentuje Agencja Dramatu i Teatru ADiT

notka o autorze: Ferdinand Schmalz (ur. 1985) – uznany austriacki dramaturg młodego pokolenia. W 2014 r. prestiżowe pismo teatralne „Theater heute“ przyznało mu tytuł autora roku w kategorii młodych dramaturgów (Nachwuchsautor). W 2017 otrzymał nagrodę literacką im. Ingeborg Bachmann.

UWAGA!
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie nr 33/2021 z dn. 23.09.2021 wstęp do budynków Akademii, począwszy od 29.09.2021 mają wyłącznie osoby w pełni zaszczepione albo posiadające aktualny negatywny wyniku testu RT-PCR lub antygenowego na obecność wirusa Sars-Cov-2 (wykonanego w punkcie diagnostycznym maksymalnie 7 dni przed okazaniem). Zaświadczenia szczepienne / wyniki testów będą weryfikowane przez pracowników uczelni. Dane osobowe nie będą gromadzone i przetwarzane przez Akademię Teatralną.

OJCZYZNA MOJA – PIOSENKA AKTORSKA

Kiedy myślimy o ojczyźnie, pierwsze skojarzenie dotyczy zamieszkiwanego od urodzenia kraju. A przecież pojęcie to można interpretować różnorodnie. Ojczyzną może być nasz dom, nasza rodzina, społeczność, w której żyjemy. W pojęciu bardziej abstrakcyjnym ojczyzna dla niektórych może jawić się jako zbiór zasad, norm. Niektórzy pod tym pojęciem widzą religię, którą wyznają.

Trzydzieści lat temu artyści polskich scen muzycznych, wizjonerzy i buntownicy komentowali otaczającą rzeczywistość swoją twórczością. Dziś ich utwory nabierają nowych znaczeń. Pasują jak ulał do naszej współczesnej rzeczywistości. Nowe życie kultowym utworom Republiki, Lady Panku, Manaamu, Sztywnego Pala Azji, Kultu, Klausa Mitffocha i innych nadali studenci IV roku kierunku aktorskiego.

Przedstawienie – koncert pt. OJCZYZNA MOJA jest swego rodzaju teatralnym spotkaniem różnych postaw, idei, sytuacji międzyludzkich. Nieoczywistych, czasem niedopowiedzianych. Abstrakcyjnych i absolutnie realistycznych. Jest spotkaniem z… ojczyzną.

Czy jesteśmy w stanie zrozumieć jej złożoność? Czy jesteśmy w stanie pojąć jej różnorodność? Poddajemy refleksji widzów kontekst, w jaki wpletli studenci kultowe piosenki lat osiemdziesiątych.

Mamy nadzieję, że nie spóźniliśmy się na to spotkanie.

OJCZYZNA MOJA
piosenka aktorska w wykonaniu studentek i studentów IV roku aktorstwa

Występują: Izabela Budzinowska, Karina Maria Giemza, Aleksandra Muszyńska, Agnieszka Sawicka,  Sylwia Wiensko, Kuba Czajkowski, Maciej Grzegorczyk, Aleks Joński, Dawid Mkrtchyan, Michał Świderski.

Opieka pedagogiczna: Artur Dwulit
Przygotowanie wokalne: Marcin Ozga
Aranżacje muzyczne: Ernest Sienkiewicz
Konsultacje scenograficzne:  Martyna Štěpán-Dworakowska, Karolina Krot (AT), Weronika Michalec (AT)
Konsultacje ruchowe: Tomasz Graczyk w asyście Sylwii Wiensko (AT)
Technika mowy: Ewa Gajewska-Jasińska
Projekcje multimedialne: Dawid Mkrtchyan (AT)

Wiek: 14+
Czas trwania: 100 minut
Premiera: 13.11.2021

GRAMY:
6 listopada, godz. 18:00 – ODWOŁANE!
7 listopada, godz. 18:00 – ODWOŁANE!
13 listopada, godz. 19:00
14 listopada, godz. 19:00
26 listopada, godz. 19:00
27 listopada, godz. 18:00
28 listopada, godz. 18:00
17 grudnia, godz. 19:00
18 grudnia, godz. 18:00
19 grudnia, godz. 18:00

Program:
„Strzeż się tych miejsc” – Kuba Czajkowski
„Bądź taka, nie bądź taka” – Sylwia Wiensko
„Nie będę Julią” – Agnieszka Sawicka
„Turururum” – Aleksandra Muszyńska
„Jeszcze będzie przepięknie” – Michał Świderski
„Zaopiekuj się mną” – Sylwia Wiensko
„Tylko tango” – Karina Maria Giemza
„I nikomu nie wolno się z tego śmiać” – Agnieszka Sawicka
„Jezu, jak się cieszę” – Dawid Mkrtychyan
„Sztuka latania” – Kuba Czajkowski
„Biała flaga” – Izabela Budzinowska
„Mała Maggie” – Michał Świderski
„Gramy dalej” – Maciej Grzegorczyk
„Wszystko, czego dziś chce” – Karina Maria Giemza
„Arahja” – Aleks Joński
„Jestem tu, jestem tam” – Izabela Budzinowska
„Halucynacje” – Dawid Mkrtychyan
„Wciąż bardziej obcy”– Aleks Joński
„Księżycowy krok” – Aleksandra Muszyńska
„Spotkanie z…” – Maciej Grzegorczyk
„Moja ojczyzna” – zespół

UWAGA!

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie nr 33/2021 z dn. 23.09.2021 wstęp do budynków Akademii, począwszy od 29.09.2021 mają wyłącznie osoby w pełni zaszczepione albo posiadające aktualny negatywny wyniku testu RT-PCR lub antygenowego na obecność wirusa Sars-Cov-2 (wykonanego w punkcie diagnostycznym maksymalnie 7 dni przed okazaniem).

Zaświadczenia szczepienne / wyniki testów będą weryfikowane przez pracowników uczelni. Dane osobowe nie będą gromadzone i przetwarzane przez Akademię Teatralną.

BILETY: 10 zł grupowy, 15 zł ulgowy, 20 zł normalny (dostępne w kasie Akademii godzinę przed wybranym spektaklem)

REZERWACJE: wyłącznie telefonicznie 85 743 54 53 (poniedziałek–piątek, w godz. 9:00-15:00)

Więcej informacji o biletach: INFORMACJE DLA WIDZÓW

Fot. Hubert Pezowicz

KONDOLENCJE

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci mamy naszego wykładowcy prof. Andrzeja Dworakowskiego i babci Martyny Štěpán-Dworakowskiej oraz Konrada Dworakowskiego. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje z powodu utraty ukochanej osoby.

Pracownicy i studenci Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku

KONDOLENCJE

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Mieczysława Dąbrowicza, teścia zastępcy kanclerz Małgorzaty Dąbrowicz. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje z powodu utraty ukochanej osoby.

Pracownicy i studenci Akademii Teatralnej w Warszawie Filii w Białymstoku

PRACA W BIURZE OBSŁUGI TOKU STUDIÓW

Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku poszukuje kandydatki/kandydata na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych w Biurze Obsługi Toku Studiów (treść ogłoszenia)

Do zadań podstawowych przypisanych stanowisku należy obsługa bieżących spraw administracyjnych związanych z realizacją  toku studiów.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe (preferowany profil: prawo, administracja, finanse, zarządzanie),
 • doświadczenie w pracy min. 5 lat,
 • znajomość systemów komputerowych min. w zakresie MS Office,
 • znajomość zagadnień z zakresu wydawania decyzji administracyjnych,
 • umiejętność sporządzania pism oficjalnych i urzędowych,
 • znajomość Ustawy o szkolnictwie wyższym,
 • znajomość procesów z zakresu kontroli zarządczej,
 • wysoka kultura osobista i komunikatywność w kontaktach międzyludzkich oraz umiejętność pracy w zespole,
 • cierpliwość w wykonywaniu pracy oraz w kontakcie ze studentami, precyzyjność, wrażliwość, dokładność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języków obcych,
 • doświadczenie pracy w Uczelni Wyższej.

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w wymiarze 1/1 etatu,
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy, w godzinach 8:00-16:00,
 • okres zatrudnienia: czas określony,
 • miejsce wykonywania obowiązków zawodowych: Białystok.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego do 29 października 2021 do godziny 9:00 na adres: malgorzata.dabrowicz@e-at.edu.pl  Przewidujemy zatrudnienie w listopadzie 2021 roku.

Przesyłając CV przekazujecie Państwo dane osobowe, których administratorem będzie Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, która będzie je przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji. Więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy Państwa dane i jakie uprawnienia Państwu przysługują, znajdą Państwo pod linkiem: http://akademia.at.edu.pl/administracja/obowiazujace-dokumenty/rodo/  W razie pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail iod@at.edu.pl lub w naszej siedzibie.

Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami.