EGZAMINY WSTĘPNE II NABÓR – TECHNOLOGIA TEATRU LALEK

Kierunek „Technologia teatru lalek” realizowany jest w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.


Zasady i tryb rekrutacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020

Zobacz: WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zobacz: Regulamin IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów


Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 22 lipca – 3 września 2019 r. 
(system IRK zostanie zamknięty w dniu 3 września 2019 r. o godz. 24:00)

Termin przesłania teczki z pracami: do 6 września, do godz. 15:00
Termin egzaminu: 9-11 września 2019 r. 


PROCEDURA I WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest w pierwszej kolejności wypełnienie on-line formularza podania o przyjęcie na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Przejdź do FORMULARZA.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
1. PODANIE – kandydat zobowiązany jest zarejestrować się elektronicznie, wypełnić formularz on-line, następnie wydrukować, podpisać i dołączyć do dokumentów.

2. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – oryginał, odpis, poświadczona notarialnie kserokopia świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla tegorocznych maturzystów).

3. FOTOGRAFIE – dwie aktualne fotografie formatu legitymacyjnego (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

4. OPŁATA – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Opłata egzaminacyjna wynosi 150 zł, numer konta, na które należy dokonać wpłaty: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000.
Wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Dowód wpłaty może być dostarczony najpóźniej w dniu egzaminu.

5. TECZKA, rozumiana jako zestaw prac, która powinna zawierać:
a) prezentację prac wykonanych w technikach rysunkowych i malarskich – 20 prac w formacie max 100×70 cm;
b) prezentację prac z zakresu zainteresowań kandydata – technika dowolna, ilość dowolna.

Można dołączyć także:
6. DOKUMENT potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
7. CERTYFIKAT potwierdzający stopień znajomości języka obcego, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że może być on wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki. 

PRZEBIEG EGZAMINU
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
kierunek studiów: technologia teatru lalek
studia pierwszego stopnia
egzamin konkursowy w trzech etapach

ETAP ZERO – rozmowa kwalifikacyjna (dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*)
Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na Wydziale Sztuki Lalkarskiej – na kierunku technologia teatru lalek. Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

* Dotyczy kandydatów cudzoziemców nielegitymujących się certyfikatami wymienionymi w pkt. 7 lit. j) Uchwały nr 35 – 2016/2017 Senatu Akademii Teatralnej z dnia 22 maja 2017 roku.

ETAP I – eliminacja wstępna odbywa się na podstawie przeglądu zgłoszonych prac w postaci tzw. „teczki”
TECZKA rozumiana jest jako zestaw prac; powinna zawierać:
a) prezentację prac wykonanych w technikach rysunkowych i malarskich – 20 prac w formacie 100×70 cm;
b) prezentację prac z zakresu zainteresowań kandydata – technika dowolna, ilość dowolna.

Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny lub niedostateczny.
Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego, konkursowego etapu egzaminu.

ETAP II – egzamin konkursowy
Przeprowadzany w formie testów praktycznych i dyskusji, mających na celu stwierdzenie, iż kandydat wykazuje podstawowe predyspozycje do wykonywania zawodu technologa teatru lalek. Na powyższe predyspozycje składają się:

a) rozwinięta wyobraźnia – gotowość do tworzenia i rozbudowywania obrazów i narracji,
b) wyobraźnia przestrzenna – umiejętność wyobrażania sobie obiektów w przestrzeni trójwymiarowej i w czasie,
c) wrażliwość na słowo, na muzykę – na narzędzia teatralne,
d) wrażliwość na kształty i kolory oraz podstawowe umiejętności rysunkowe,
e) umiejętność nawiązywania kontaktu, prowadzenia dialogu i sposób reagowania na uwagi,
f) gotowość stawiania sobie i rozwiązywania problemów intelektualnych i artystycznych,
g) kandydat powinien wykazać się cechami świadczącymi w ocenie komisji egzaminacyjnej o posiadaniu osobowości artystycznej.

Punktowany egzamin konkursowy dotyczy czterech zadań:

  • test na wyobraźnię plastyczną (rysunek z natury): 0-15 pkt.
  • wykonanie kompozycji na podstawie hasła (rysunek z wyobraźni): 0-15 pkt.
  • kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek (kompozycja przestrzenna): 0-15 pkt.
  • rysunek: 0-15 pkt.
  • projekt scenografii dotyczący wskazanego tekstu (instalacja scenograficzna): 0-20 pkt.

Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

Po zakończeniu drugiego etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu.

ETAP III – egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o sztuce, teatrze oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym. Punktowane są cztery zagadnienia:

  • teatr wśród sztuk: 0-5 pkt.
  • dramat polski i powszechny: 0-5 pkt.
  • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego: 0-5 pkt.
  • forma i logika wypowiedzi: 0-5 pkt.

Łącznie w III etapie kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek „technologia teatru lalek” decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że może być on wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki.