EGZAMINY WSTĘPNE – REŻYSERIA TEATRU LALEK

🔴 Tragedia? Komedia?
Te studia to sztuka.
A Ty ją reżyserujesz.🔴 
_______

KIERUNEK REŻYSERIA, SPECJALNOŚĆ REŻYSERIA TEATRU LALEK
(Jednolite studia magisterskie)

Drodzy Kandydaci!

Zachęcamy Was serdecznie do przystąpienie do egzaminów wstępnych na naszą uczelnię. Poniżej znajdziecie wszystkie zasady dotyczące internetowej rekrutacji oraz przebiegu egzaminów.

Powodzenia!

***

UWAGA! Wyniki ETAPU I są dostępne w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 

***

Egzaminy wstępne odbędą się w terminie: 07.09.2020 – 10.09.2020. Zasady ich przebiegu znajdziesz poniżej w sekcji: EGZAMINY WSTĘPNE.

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) do 30.08.2020 oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów on-line.

PONIEWAŻ ISTNIEJE RYZYKO, ŻE MAILE Z UCZELNI WPADNĄ PAŃSTWU DO SPAMU, PROSIMY O REGULARNE SPRAWDZANIE TEGO FOLDERU W SWOJEJ SKRZYNCE MAILOWEJ.

Wszyscy kandydaci, którzy w terminie uzupełnią i załączą dokumentację zgodnie z wytycznymi rekrutacyjnymi w systemie IRK, otrzymają na prywatny adres mailowy link do indywidualnego konta, na którym będą zobowiązani umieścić materiały wymagane na I ETAPIE egzaminu wstępnego.

W przypadku problemów technicznych związanych z nieotrzymaniem w/w linku lub problemami z jego otwarciem, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: admin@atb.edu.pl

Jak poprawnie przejść etap rekrutacji i o niczym nie zapomnieć – czytaj poniżej w sekcji INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK).

🔴 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

 Kandydaci rejestrują się w systemie IRK znajdującym się na stronie: rekrutacja.at.edu.pl/RTL do dnia 30.08.2020 roku i składają on-line e-teczkę w skład której wchodzą:

  1. Podanie o przyjęcia na studia.
  2. Skan świadectwa maturalnego
  3. Dowód opłaty egzaminacyjnej
  4. Zdjęcie legitymacyjne (format jpg rozdzielczość 300×375 px)

  Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000 (w tytule przelewu należy obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata oraz wybrany kierunek studiów).

  Dołączenie dowodu opłaty za egzamin jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.

  UWAGA! Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do dziekanatu.

  🔴🔴 SKŁADANIE PLIKÓW EGZAMINACYJNYCH

  Po dokonaniu rejestracji w systemie IRK, kandydaci otrzymują dostęp do spersonalizowanego folderu w usłudze One Drive na platformie Microsoft 365, w którym umieszczają następujące pliki:

  1. Wizytówkę w formie video, w planie bliskim z nagraniem kilku słów na swój temat (imię i nazwisko, krótki życiorys, zainteresowania itp.). Maksymalny czas wizytówki: 60 sek.
  2. Egzemplarz reżyserski (opis przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek).

   Wymagania techniczne dotyczące nagrania wizytówki:

  Nagranie z tylnej kamery telefonu komórkowego lub z kamery cyfrowej
  Proporcje obrazu: 16:9 w układzie poziomym
  Rozdzielczość obrazu: nie mniejsza niż 720p (1280×720)
  Klatka – 25 lub 30 klatek na sekundę
  Format: MPEG-4 lub MOV
  Kodek: H.264 lub H.265

  🔴🔴🔴 PRZEBIEG EGZAMINU WSTĘPNEGO

  ETAP 0 – rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców*. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek. Kandydat zobowiązany jest do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez Biuro Obsługi Toku Studiów terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych. Rozmowa odbywa się za pośrednictwem usługi Teams na platformie Microsoft365.

  Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

  ETAP I – eliminacja wstępna (dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona)

  W pierwszym etapie odbędzie się rozmowa w czasie rzeczywistym; kandydaci zobowiązani są do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez Biuro Obsługi Toku Studiów terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych. Połączenie odbywać się będzie w usłudze Teams na platformie Microsoft365.

  Kandydat odpowiada na pytania dotyczące przygotowanego egzemplarza reżyserskiego (opisu przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek). Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do ETAPU II egzaminu.

  ETAP II – egzamin praktyczny (punktowany egzamin – test dotyczący 5 zadań):

  Kandydaci, którzy przeszli do II etapu otrzymają film instruktażowy dotyczący wymagań stawianych w przygotowaniu etiudy z przedmiotem. Kandydat dokonuje nagrania materiału egzaminacyjnego. Nagrany i podpisany materiał video należy umieścić w spersonalizowanym folderze kandydata w usłudze One Drive na platformie Microsoft 365 w wyznaczonym wcześniej terminie przed łączeniem się z komisją egzaminacyjną. Właściwy egzamin odbywa się w czasie rzeczywistym w usłudze Teams na platformie Microsoft365.

  • test na wyobraźnię plastyczną 0 – 15 pkt.
  • test na ciągłość narracji 0 – 15 pkt.
  • próba z aktorami 0 – 15 pkt.
  • kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 – 15 pkt.
  • etiuda z przedmiotem 0 – 20 pkt.

  Łącznie w ETAPIE II kandydat może uzyskać max. 80 pkt.

  Uzyskanie minimum 45 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.

  ETAP III – egzamin teoretyczny – odbędzie się w formie online; osoby które przejdą do III etapu są zobowiązane do zabezpieczenia sobie możliwości połączenia online w ustalonym wcześniej przez BOTS terminie w harmonogramie egzaminów wstępnych. Połączenie odbywać się będzie w usłudze Teams na platformie Microsoft365.

  Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym.

  Punktowane są cztery zagadnienia:

  • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
  • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
  • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
  • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

  Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

  Kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 110 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

  • za egzamin praktyczny – max. 80 pkt.,
  • za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,
  • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

  W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.

  O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyseria decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego.

   ***

  Mimo formy online postaramy się, żeby egzamin był dla Państwa jak najmniej stresujący i jak najbardziej komfortowy w tych trudnych warunkach. Będziemy też Państwa informować na bieżąco o konieczności podejmowania kolejnych kroków i następujących po sobie zadaniach.

  W razie pytań dotyczących rekrutacji oraz przebiegu egzaminów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Toku Studiów (BOTS) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-16:00 pod numerem +48 85 743 50 86 lub mailowego: dziekanat@atb.edu.pl

  🔴🔴🔴🔴 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ „TECZKA”

  UWAGA: Podczas tegorocznej rekrutacji nie przyjmujemy fizycznych teczek z dokumentami. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów, będą zobowiązani dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu) wraz z deklaracją o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji.

  • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu rekrutacji i studiów
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów); kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz z tłumaczeniem przysięgłym)
  • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym

  Ewentualnie:

  • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie
  • certyfikat z języka

  TY!DZIEŃ OTWARTY ONLINE (FILMY, PORADNIA STUDENCKA) – KLIKNIJ PO WIĘCEJ