EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK: REŻYSERIA

Zasady i tryb rekrutacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020

Zobacz: WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zobacz: Regulamin IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów


Termin egzaminów: 8-10 lipca 2019 r. 
Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 16 maja – 27 czerwca 2019 r. 

(system IRK zostanie zamknięty w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 24:00)


PROCEDURA I WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest w pierwszej kolejności wypełnienie on-line formularza podania o przyjęcie na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Przejdź do FORMULARZA.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
1. PODANIE – kandydat zobowiązany jest zarejestrować się elektronicznie, wypełnić formularz on-line, następnie wydrukować, podpisać i dołączyć do dokumentów.

2. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – oryginał, odpis, poświadczona notarialnie kserokopia świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla tegorocznych maturzystów).

3. DOWÓD TOŻSAMOŚCI – kserokopia dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości.

4. FOTOGRAFIE – dwie aktualne fotografie formatu legitymacyjnego (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

5. OPŁATA – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Opłata egzaminacyjna wynosi 150 zł, numer konta, na które należy dokonać wpłaty: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000.
Wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Dowód wpłaty może być dostarczony najpóźniej w dniu egzaminu.

6. EGZEMPLARZ reżyserski w formie pisemnej oraz elektronicznej.

Można dołączyć także:
7. DOKUMENT potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
8. CERTYFIKAT potwierdzający stopień znajomości języka obcego, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

PRZEBIEG EGZAMINU
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
kierunek studiów: reżyseria
specjalność: reżyseria teatru lalek
jednolite studia magisterskie
egzamin konkursowy w trzech etapach

I ETAP – eliminacja wstępna
Dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona.
Kandydat odpowiada na pytania dotyczące przygotowanego egzemplarza reżyserskiego (opisu przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek). Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego etapu egzaminu.

II ETAP – egzamin konkursowy
Punktowany egzamin – test dotyczący 5 zagadnień:
– test na wyobraźnię plastyczną: 0-15 pkt.
– test na ciągłość narracji: 0-15 pkt.
– próba z aktorami: 0-15 pkt.
– kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek: 0-15 pkt.
– etiuda z przedmiotem: 0-20 pkt.

Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 80 pkt.
Po zakończeniu II etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do III etapu.

III ETAP – egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym.

Punktowane są cztery zagadnienia:
– teatr wśród innych sztuk: 0-5 pkt.
– dramat polski i powszechny: 0-5 pkt.
– wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego: 0-5 pkt.
– forma i logika wypowiedzi: 0-5 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyserii decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.