EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK: REŻYSERIA

Zasady i tryb rekrutacji w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020

Zobacz: WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza na rok akademicki 2019/2020 – uchwała Senatu Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie z dnia 17 grudnia 2018 roku

Zobacz: Regulamin IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów


Termin egzaminów: 8-10 lipca 2019 r. 
Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 16 maja – 27 czerwca 2019 r. 

(system IRK zostanie zamknięty w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 24:00)


PROCEDURA I WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych jest w pierwszej kolejności wypełnienie on-line formularza podania o przyjęcie na studia w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Przejdź do FORMULARZA.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać:
1. PODANIE – kandydat zobowiązany jest zarejestrować się elektronicznie, wypełnić formularz on-line, następnie wydrukować, podpisać i dołączyć do dokumentów.

2. ŚWIADECTWO DOJRZAŁOŚCI – oryginał, odpis, poświadczona notarialnie kserokopia świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie ze szkoły średniej o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości (dla tegorocznych maturzystów).

3. FOTOGRAFIE – dwie aktualne fotografie formatu legitymacyjnego (zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych), fotografie należy podpisać imieniem i nazwiskiem.

4. OPŁATA – dowód uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.
Opłata egzaminacyjna wynosi 150 zł, numer konta, na które należy dokonać wpłaty: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000.
Wycofanie przez kandydata dokumentów po rozpoczęciu egzaminów nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.
Dowód wpłaty może być dostarczony najpóźniej w dniu egzaminu.

5. EGZEMPLARZ reżyserski w formie pisemnej oraz elektronicznej.

Można dołączyć także:
6. DOKUMENT potwierdzający uczestnictwo w olimpiadach przedmiotowych,
7. CERTYFIKAT potwierdzający stopień znajomości języka obcego, uprawniający do zwolnienia z egzaminu z języka obcego.

Informujemy, że nie ma obowiązku dostarczania kopii dokumentu tożsamości do teczki kandydata. Proszę jednak pamiętać, że może być on wymagany do wglądu przed przystąpieniem do egzaminu (na określonych kierunkach) lub przy składaniu dokumentów do teczki. 

PRZEBIEG EGZAMINU
WYDZIAŁ SZTUKI LALKARSKIEJ
kierunek studiów: reżyseria
specjalność: reżyseria teatru lalek
jednolite studia magisterskie
egzamin konkursowy w trzech etapach

I ETAP – eliminacja wstępna
Dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona.
Kandydat odpowiada na pytania dotyczące przygotowanego egzemplarza reżyserskiego (opisu przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek). Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dst. lub ndst. Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do drugiego etapu egzaminu.

II ETAP – egzamin konkursowy
Punktowany egzamin – test dotyczący 5 zagadnień:
– test na wyobraźnię plastyczną: 0-15 pkt.
– test na ciągłość narracji: 0-15 pkt.
– próba z aktorami: 0-15 pkt.
– kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek: 0-15 pkt.
– etiuda z przedmiotem: 0-20 pkt.

Łącznie w II etapie kandydat może uzyskać max. 80 pkt.
Po zakończeniu II etapu ogłasza się listę kandydatów dopuszczonych do III etapu.

III ETAP – egzamin teoretyczny
Dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym.

Punktowane są cztery zagadnienia:
– teatr wśród innych sztuk: 0-5 pkt.
– dramat polski i powszechny: 0-5 pkt.
– wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego: 0-5 pkt.
– forma i logika wypowiedzi: 0-5 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.

O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyserii decyduje ogólna liczba uzyskanych punktów.