EGZAMINY WSTĘPNE – REŻYSERIA TEATRU LALEK

🔴 Studiuj reżyserię w wielu wymiarach.🔴 

_______

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

_______

KIERUNEK REŻYSERIA, SPECJALNOŚĆ REŻYSERIA TEATRU LALEK
(Jednolite studia magisterskie)

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci!
Zachęcamy Was serdecznie do przystąpienia we wrześniu do egzaminów wstępnych na naszą uczelnię. Poniżej znajdziecie wszystkie zasady dotyczące internetowej rekrutacji oraz przebiegu egzaminów.
Powodzenia!

Egzaminy wstępne w rekrutacji uzupełniającej w formie stacjonarnej odbędą się w terminie: 21 – 24.09.2022. 

Warunkiem przystąpienia do egzaminów wstępnych, jest poprawna rejestracja w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK) od 16.08 do 16.09.2022 do godz. 23:59 oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów on-line.

W przypadku problemów technicznych, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: admin@rekrutacja.at.edu.pl

Uwaga! W zależności od warunków epidemicznych, zastrzegamy sobie możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie on-line.

🔴 INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW (IRK)

 Kandydaci rejestrują się w systemie IRK znajdującym się na stronie: rekrutacja.at.edu.pl/RTL w okresie 16.08 – 16.09.2022 i składają on-line e-teczkę w skład której wchodzą:

1.    Podanie o przyjęcia na studia

2.     Egzemplarz reżyserski

3.    Skan świadectwa maturalnego

4.    Dowód opłaty egzaminacyjnej

5.    Zdjęcie legitymacyjne (format jpg rozdzielczość 300×375 px)

Opłatę egzaminacyjną w wysokości 150 zł należy wnieść na konto nr: 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000 (w tytule przelewu należy obok imienia i nazwiska podać indywidualny numer kandydata oraz wybrany kierunek studiów).
Dołączenie dowodu opłaty za egzamin jest warunkiem wyznaczenia terminu egzaminu.
UWAGA! Nie  przyjmujemy dokumentów przesłanych pocztą lub dostarczonych do Biura Obsługi Toku Studiów.

🔴🔴 PRZEBIEG EGZAMINU WSTĘPNEGO

ETAP 0 – rozmowa kwalifikacyjna – dotyczy tylko kandydatów cudzoziemców. Celem rozmowy jest potwierdzenie przygotowania oraz stopnia znajomości języka pozwalających na podjęcie studiów w języku polskim na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek. Po uzyskaniu potwierdzenia, kandydaci cudzoziemcy przystępują do kolejnych etapów egzaminu wstępnego.

ETAP I 21.09.2022 – eliminacja wstępna (dyskusja na temat przedstawionego egzemplarza reżyserskiego i jego obrona).
Kandydat odpowiada na pytania dotyczące przygotowanego egzemplarza reżyserskiego (opisu przedstawienia na kanwie tekstu dramatycznego lub adaptacji innego tekstu literackiego, w którym znajdą zastosowanie środki wyrazu właściwe teatrowi lalek). Kandydat jest oceniany w skali dwustopniowej: dostateczny (dst.) lub niedostateczny (ndst.). Uzyskanie oceny pozytywnej (dst.) kwalifikuje kandydata do ETAPU II egzaminu.
UWAGA! Wyniki ETAPU I będą dostępne w późnych godzinach wieczornych 21.09.2022 w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). 

ETAP II 22 – 23.09.2022 – egzamin praktyczny (punktowany egzamin – test dotyczący 5 zadań):

 • test na wyobraźnię plastyczną 0 – 15 pkt.
 • test na ciągłość narracji 0 – 15 pkt.
 • próba z aktorami 0 – 15 pkt.
 • kompozycja obrazu scenicznego z zastosowaniem lalek 0 – 15 pkt.
 • etiuda z przedmiotem 0 – 20 pkt.

Łącznie w ETAPIE II kandydat może uzyskać max. 80 pkt.
Uzyskanie minimum 45 punktów kwalifikuje kandydata do ETAPU III.

ETAP III 24.09.2022 – egzamin teoretyczny
Egzamin teoretyczny dotyczy wiedzy o teatrze, sztuce oraz orientacji w bieżącym życiu kulturalnym.
Punktowane są cztery zagadnienia:

 • teatr wśród sztuk 0 – 5 pkt.
 • dramat polski i powszechny 0 – 5 pkt.
 • wybrane zagadnienia bieżącego życia społecznego i kulturalnego 0 – 5 pkt.
 • forma i logika wypowiedzi 0 – 5 pkt.

Kandydat może uzyskać max. 20 pkt.
Kandydat podczas pełnego procesu rekrutacji ma szansę uzyskania maksymalnie 110 pkt., na które składają się oceny cząstkowe:

 • za egzamin praktyczny – max. 80 pkt.,
 • za egzamin teoretyczny – max. 20 pkt.,
 • za uzyskaną ocenę z nowożytnego języka obcego – max. 10 pkt.

W ETAPIE III egzaminu kandydaci ze „starą maturą” przystępują do testu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej z nowożytnego języka obcego (zgodnie z Załącznikiem nr 10), egzamin z języka obcego należy zdać na poziomie minimum 30%.
O przyjęciu na pierwszy rok studiów na kierunek reżyseria decyduje ogólna liczba punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu praktycznego, teoretycznego i języka obcego.

W razie pytań dotyczących rekrutacji oraz przebiegu egzaminów, zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Biurem Obsługi Toku Studiów (BOTS) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00 pod numerem +48 85 743 50 86 lub mailowego: bots.fb@e-at.edu.pl

🔴🔴🔴 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE – DOKUMENTY W WERSJI PAPIEROWEJ „TECZKA”

UWAGA: Podczas tegorocznej rekrutacji nie przyjmujemy fizycznych teczek z dokumentami. Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok studiów, będą zobowiązani dostarczyć oryginały wymienionych w podaniu dokumentów i załączników (z wyjątkiem potwierdzenia przelewu) wraz z deklaracją o podjęciu studiów do Biura Obsługi Toku Studiów tuż po zakończeniu rekrutacji.

 • podanie na formularzu wygenerowanym przez system IRK i podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody   na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przebiegu   rekrutacji i studiów,
 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości lub poświadczoną   notarialnie kopię tego świadectwa (zaświadczenie ze szkoły o przystąpieniu do egzaminu dojrzałości – dla tegorocznych maturzystów);   kandydaci polscy z międzynarodową maturą  – dokument wydany   za granicą, będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości wraz   z tłumaczeniem przysięgłym lub dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureate Organization (matura międzynarodowa wraz   z tłumaczeniem przysięgłym),
 • aktualne 2 fotografie w wersji papierowej w formacie legitymacyjnym,
 • egzemplarz reżyserski.

Ewentualnie:

 • dokument potwierdzający uczestnictwo w olimpiadzie,
 • certyfikat z języka.

__
fot. Gosia Żuk / Zukography
set design: Karolina Maksimowicz