WSL Z KATEGORIĄ NAUKOWĄ “A”

Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z kategorią naukową A! Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmienił ocenę ostatniej parametryzacji dla naszego Wydziału! Decyzją sprzed kilku miesięcy WSL otrzymał kategorię B, jednak niektóre aspekty oceny budziły zastrzeżenia władz Wydziału. Z tego względu złożono odwołanie. Zabieg okazał się słuszny, po weryfikacji WSL otrzymał wyższą kategorię naukową, czyli kategorię A – co jest równe ocenie „bardzo dobrej”.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych pod koniec 2017 r. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej. W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

– osiągnięcia naukowe i twórcze;

– potencjał naukowy;

– praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;

– pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.