WSL Z KATEGORIĄ NAUKOWĄ “A”

Wydział Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza z kategorią naukową A! Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmienił ocenę ostatniej parametryzacji dla naszego Wydziału! Decyzją sprzed kilku miesięcy WSL otrzymał kategorię B, jednak niektóre aspekty oceny budziły zastrzeżenia władz Wydziału. Z tego względu złożono odwołanie. Zabieg okazał się słuszny, po weryfikacji WSL otrzymał wyższą kategorię naukową, czyli kategorię A – co jest równe ocenie „bardzo dobrej”.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych pod koniec 2017 r. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej. W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:

– osiągnięcia naukowe i twórcze;

– potencjał naukowy;

– praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;

– pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.