SZUKAMY NAJEMCY

AKADEMIA TEATRALNA IM.A.ZELWEROWICZA W WARSZAWIE  OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY PISEMNY

na najem lokalu użytkowego usytuowanego na parterze budynku położonego przy ul. Sienkiewicza 14 w Białymstoku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej

 • powierzchnia – 69,83 m²
 • stawka wywoławcza – 70,00 zł/m² netto,  w cenie opłata z tytułu centralnego ogrzewania.

Wskazana w ogłoszeniu stawka jest stawką netto. Podmiot, który przetarg wygra zobowiązany będzie do opłacania czynszu wyliczonego na podstawie zaproponowanej przez oferenta stawki czynszu netto powiększonej o kwotę podatku VAT naliczonego według obowiązujących
przepisów (23%).

Oprócz stawki czynszu najemca jest zobowiązany do dokonywania miesięcznie opłat dodatkowych za wodę, odbiór ścieków, odbiór odpadów komunalnych, energię elektryczną oraz podatku od nieruchomości.

 • wadium  –  13.616,85
 • kaucja – 3-krotna wartość czynszu

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 18 grudnia 2021 roku o godz. 1200 w siedzibie Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie, Filia w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 14 na parterze.

Do udziału w przetargu uprawnia wpłata wadium. Wpłaty wadium należy dokonać przelewem na konto Akademii Teatralnej Filia w Białymstoku: nr Santander Bank 38 1500 1344 1213 4001 2387 0000 do dnia 16 grudnia 2021 roku. Przelew powinien zawierać imię, nazwisko i adres osoby biorącej udział w przetargu albo nazwę lub firmę oraz jej siedzibę, adres lokalu.

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Akademii Teatralnej najpóźniej dnia 16 grudnia 2021 roku pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Informacje o stanie technicznym lokalu można uzyskać w sekretariacie ul. Sienkiewicza 14 Możliwość obejrzenia lokalu należy ustalić tel.: /85/ 743 53 53.

Ogłoszenie o przetargu oraz projekt umowy najmu lokalu wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Filii Akademii Teatralnej oraz na stronie internetowej AT www. atb.edu.pl.

Najemca zobowiązany jest do zagospodarowania lokalu oraz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem lokalu. Specyfika działalności Uczelni wyklucza możliwość sprzedaży napojów alkoholowych w najmowanym lokalu.

Jednocześnie informujemy, iż lokal znajduje się w budynku Filii Akademii Teatralnej, wpisanym do rejestru zabytków wobec powyższego wszelkie prace adaptacyjne prowadzone w lokalu oraz umieszczenie reklamy na witrynie, wymagają uzgodnienia z miejskim konserwatorem zabytków  oraz zgody właściciela lokalu.

Planowany okres trwania stosunku najmu 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.

Pisemne oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem:

 „przetarg – lokal handlowo-usługowy ul. Sienkiewicza 14”, w rektoracie AT, w terminie do 18 grudnia 2021 r., do godz. 1200.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 1. imię, nazwisko, adres i podpis oferenta, nr PESEL, ewentualnie także nazwę przedsiębiorstwa i jego siedzibę, nr NIP, REGON, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub przedsiębiorca; umowę spółki cywilnej; podmioty podlegające wpisom do rejestrów winny dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) wystawiony nie wcześniej niż przed 6 miesiącami (w przypadku, gdy udziałowcem podmiotu przystępującego do przetargu jest spółka prawa handlowego także wypis z właściwego rejestru tejże spółki) lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi z oficjalnej strony CEiDG i KRS.
 2. datę sporządzenia oferty;
 3. pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu, warunkami umowy najmu (załącznik nr 1) oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
 4. pisemne oświadczenie, o tym że  znany jest mu stan techniczny lokalu oraz jest świadomy, iż na najemcy ciąży obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności (załącznik nr 2);
 5. pisemne oświadczenie, o tym że w przypadku konieczności, zmianę sposobu użytkowania lokalu najemca dokona własnym staraniem, na własny koszt zgodnie z przepisami prawa
  w tym zakresie (załącznik nr 3);
 6. pisemne zrzeczenie się wszelkich roszczeń wobec Akademii Teatralnej związanych
  z przystosowaniem lokalu do planowanej działalności, a także ewentualnych roszczeń związanych z niemożnością przystosowania lokalu do zamierzonej działalności i/lub niemożnością prowadzenia w nim działalności gastronomicznej (załącznik 4);
 7. pisemne oświadczenie o tym, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego lub likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia (załącznik 5);
 8. oferowaną stawkę czynszu za m2 netto – zaoferowane przez uczestnika przetargu postąpienie winno być ponad stawkę wywoławczą, min. 5,00 zł;
 9. opis zagospodarowania i aranżacji wnętrza lokalu;
 10. opis planowanej działalności prowadzonej w lokalu.

Odrzucone zostaną oferty podmiotów, które będą niekompletne.
Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.
Część jawna przetargu odbywa się obecności w oferentów i polegać będzie na podaniu do publicznej wiadomości liczby złożonych ofert.
W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich. Przy wyborze komisja kieruje się następującymi kryteriami:

 1. Koncepcja planowanej działalności – 60 pkt.
  • opis działalności
  • aranżacja wnętrza lokalu.
 2. Cena – 40 pkt.

Osoba, która przetarg wygra, zobowiązana będzie przed podpisaniem umowy najmu do wpłacenia kaucji w kwocie stanowiącej równowartość trzymiesięcznego czynszu. Kaucja musi być wnoszona w środkach pieniężnych.

Podpisanie umowy z osobą, która wygrała przetarg następuje nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia podmiotu wyłonionego w drodze przetargu. W przypadku niepodpisania umowy z przyczyn niezależnych od organizatora przetargu wpłacone wadium ulega przepadkowi.

Faktury wystawiane przez wynajmującego będą wysyłane drogą pocztową lub elektroniczną.

Protokolarne przejęcie lokalu użytkowego następuje w terminie wyznaczonym przez wynajmującego. W przypadku protokolarnego nieprzejęcia lokalu użytkowego przez Najemcę Wynajmujący może odstąpić od umowy – w takim przypadku Najemca zobowiązany będzie do zapłacenia kary umownej w wysokości ustalonej w umowie.

Zastrzega się prawo do odwołania lub zmiany oferty przetargowej Wynajmującego oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, jak również zamknięcia przetargu bez wybierania którejkolwiek z ofert.

Sporządziła:
Małgorzata Dąbrowicz
Zastępca Kanclerza

ZAŁĄCZNIKI:

 1. ogłoszenie o przetargu
 2. wzór umowy
 3. protokół przekazania lokalu
 4. oświadczenie nr 1
 5. oświadczenie nr 2
 6. oświadczenie nr 3
 7. oświadczenie nr 4
 8. oświadczenie nr 5