KONFERENCJA 3LAYERS NA WĘGRZECH

Ostatnia konferencja, podsumowująca lalkarską część projektu 3 Layers,  rozpocznie się o godzinie 17.00 dnia 11 października 2016 r. w węgierskiej miejscowości Kecskemet. Wydarzenie zostało włączone, jako Dzień-Zero, do programu XIII Spotkań Węgierskich Teatrów Lalek organizowanych w Teatrze Ciroka.

Celem konferencji jest umożliwienie wszystkim partnerom pracującym przy projekcie przedstawienie węgierskim praktykom lalkarzom, przygotowanego programu dwuletnich międzynarodowych studiów magisterskich. Poszczególne uczelnie będą reprezentowane przez: Wiesława Czołpińskiego, Martę Rau, Paulinę Matusiak  (Wydziału Sztuki Lalkarskiej, Akademii Teatralnej, Polska), Michała Somosa i Marka Beckę  ( DAMU Czechy), Idę Hledikovą, Barborę Zamiskovą i Marikę Kecskesovą (VSMU  Słowacja).  Główni koordynatorzy tej grupy roboczej to reprezentujący oddział lalkowy Węgierskiej Akademii Teatralnej i Filmowej: Kata Csato i Edina Ellinger. Poza omówieniem programu planowanych studiów magisterskich, uczestnicy konferencji przedstawią krótką prezentację dotyczącą nauczania lalkarstwa na ich uczelniach. Organizatorzy przewidują możliwość dyskusji węgierskich uczestników, profesjonalnych lalkarzy, po kolejnych prezentacjach, co daje szansę na poważną dyskusję na temat współczesnej lalkarskiej rzeczywistości.


Puppet Conference of 3 Layers Project in Kecskemét, Hungary

The last dissemination conference of the puppet working group of the 3 Layers Project will be held in Kecskemét, at 5 pm on 11th October, 2016. The event is adjusted to the Zero-Day of the 13th Meeting of Hungarian Puppet Theatres organised in the studio of the Ciróka Puppet Theatre. The aim of this conference is to provide a possibility for the four partner universities of the puppetry working group to present their joint 4 semesters training program to the Hungarian puppet theatre practitioners. The representatives of the foreign universities are Wieslaw Czolpinski, Marta Rau and Paulina Matusiak from the Bialystok Academy, Poland, Michal Somos and Marek Becka from DAMU, Czech Republic, Ida Hledikova, Barbora Zamisková and Marika Kecskesova from VSMU, Slovakia. The leaders of the working group representing the puppet department of Hungarian Academy of Theatre and Film are Csató Kata and Ellinger Edina. Beside talking about their scheduled Joint Master Programs, the speakers of the conference will give a short presentation of the special puppet artists’ curriculum courses of their own institution. The organisers provide an opportunity for the representatives of Hungarian puppet experts to raise questions after listening to the different presentations, and the dissemination conference can transfrom to an international discourse of professional puppet practitioners.