PIOTR RATAJCZAK PROWADZI WARSZTATY

Znakomity polski reżyser Piotr Ratajczak poprowadzi warsztaty dla studentów III roku na temat „Praca z tekstem »nieteatralnym« (reportaż, biografia, dokument). Tworzenie formy i języka ciała do dokumentalnego materiału teatralnego”, które odbędą się na #WSL #ATB w dniach 26-28 kwietnia. Trzy dni intensywnej pracy umożliwią studentom m.in. wskazanie rozmaitych metod realizacji takiej formy literackiej na scenie, opisanie różnych metod pracy z ciałem, słowem i formą dopasowanych do pracy z tekstem „nieteatralnym” czy też zwrócenie uwagi na różnice w metodzie pracy z tekstem o klasycznej formie teatralnej i z tekstem „nieteatralnym”. Zajęcia są realizowane w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki I Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.