Open call rezydencje twórcze

Zapraszamy do wzięcia udziału w rezydencjach twórczych organizowanych przez Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza Filię w Białymstoku w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA 2024.

ENGLISH BELOW

Termin rezydencji twórczych – KWIECIEŃ-CZERWIEC 2024 (8 tygodni)
Termin składania zgłoszeń – do 28.02.2024

Czekamy na zgłoszenia osób z dorobkiem w dziedzinach niezwiązanych z lalkarstwem (sztuki plastyczne, sztuka współczesna, muzyka, literatura, teatr dramatyczny, taniec i inne), które chciałyby poznać teatr lalek (teatr ożywionej formy, plastyczny) oraz charakterystyczne dla niego narzędzia.

Rezydencje odbędą się Akademii Teatralnej, a jej uczestnicy_czki wezmą bezpośredni udział w wybranych zajęciach, warsztatach i spektaklach.

Rezydenci wykorzystają wiedzę i doświadczenie zdobyte w ramach rezydencji do stworzenia autorskiej pracy artystycznej inspirowanej teatrem formy (np. tekst, scenografia, instalacja, choreografia, utwór muzyczny, lalka teatralna i inne). Finalny projekt zostanie zaprezentowany podczas 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w czerwcu 2024 roku.  

 O Festiwalu

Festiwal LALKANIELALKA to wydarzenie skupiające profesjonalnych twórców i adeptów sztuki lalkarskiej z całego świata. Białystok jest jednym z dwóch miast w Polsce, obok Wrocławia, które może poszczycić się działalnością wyższej uczelni artystycznej o profilu lalkarskim, odgrywającej przodującą rolę w tej dziedzinie w Polsce i Europie. Festiwal to okazja do poznania bogactwa sztuki teatralnej, rozumianej jako specyficzna dziedzina nauki oraz część dziedzictwa kulturowego Polski. Sztuka teatru ożywionej formy jest z natury rzeczy interdyscyplinarna, Festiwal skupia więc twórców reprezentujących różne dziedziny. Integracji tej sprzyja formuła, która łączy wydarzenia z różnych obszarów (m.in. teatr, muzyka, sztuki wizualne) oraz szerokie oddziaływanie Akademii regularnie integrującej reprezentantów różnych środowisk we wspólnych projektach badawczych i artystycznych. Nie ograniczamy się do samych pokazów teatralnych, myślimy o tym wydarzeniu w sposób komplementarny. Szeroki i rozbudowany program pokazuje wszechstronność dziedziny nauki, jaką jest teatr ożywionej formy, możliwość wykorzystania jej potencjału w rozmaitych kontekstach.

11. edycja Festiwalu to święto sztuki lalkarskiej oraz teatru ożywionej formy, któremu przyświeca idea zespołowości i wspólnego działania, dlatego też idiomem Festiwalu w roku 2024 jest WSPÓLNOTA, która ma wyjątkowe znaczenie szczególnie w obecnych czasach. Budowanie wspólnoty w świecie niepokojów społecznych, podziałów, konfliktów zbrojnych, braku tolerancji dla odmiennych poglądów, staje się wręcz powinnością tych, którzy zajmują się edukacją. Jesteśmy przekonani o ogromnej wartości, którą daje działanie wspólnotowe. Obecność drugiego człowieka, bliskość, wspólne przebywanie ze sobą, a w przypadku Festiwalu wspólna wymiana twórcza, stają się remedium i ratunkiem. W haśle tym chcemy wyrazić nieustającą dążność Festiwalu do łączenia, koegzystencji i działań artystycznych ponad wszelkimi podziałami i różnicami. Chcemy stworzyć bezpieczną przestrzeń do wspólnej kreacji artystycznej, a także do wymiany myśli i poglądów, które pomimo różnic, mogą nas połączyć w merytorycznej dyskusji.

Pytania dot. naboru prosimy kierować na adres: festival[at]e-at.edu.pl

Rezydencje artystyczne są realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II – Popularyzacja Nauki.

Regulamin udziału w Open Call rezydencje twórcze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA 2024 

       I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Open Call rezydencje twórcze w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA 2024 (dalej: Open Call lub Program), jest Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filia w Białymstoku, zwana dalej ORGANIZATOREM.
 2. Celem Programu jest umożliwienie artystom/artystkom – zwanymi dalej UCZESTNIKAMI, zrealizowanie rezydencji twórczej w Akademii Teatralnej, której efektem będzie dzieło artystyczne zaprezentowane w takcie Festiwalu.
 3. Założeniem Programu jest wsparcie inicjatyw artystycznych przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału Organizatora.
 4. Rezydencje twórcze będą realizowane w siedzibie filii Organizatora w Białymstoku przez 8 tygodni w terminie od 29 kwietnia do 22 czerwca 2024 r.
 5. Efekty rezydencji twórczych będą zaprezentowane w czerwcu 2024 r. w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich LALKANIELALKA w Białymstoku (18-22 czerwca 2024).

     II.          ZGŁOSZENIA

 1. Przesłanie przez Uczestnika zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Zgłoszenia należy przesyłać do 28.02.2024 w formie mailowej na adres: festival[at]e-at.edu.pl Zgłoszenie przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 3. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat w dniu zgłoszenia.
 4. Uczestnik (zarówno indywidualny, jak i duet twórców/twórczyń) może zgłosić w ramach rezydencji twórczej jeden projekt.
 5. W treści zgłoszenia (wiadomości mailowej) należy wskazać następujące dane:
 • imię i nazwisko Uczestnika;
 • datę urodzenia;
 • numer telefonu i adres e-mail;
 • dziedzinę sztuki, w której się specjalizuje.

Do zgłoszenia należy dołączyć 3 pliki zatytułowane i opracowane zgodnie z zasadami wymienionymi poniżej:

Plik 1: imię i nazwisko Uczestnika PROJEKT, a w nim:

 1. tytuł oraz opis koncepcji projektu artystycznego;
 2. list motywacyjny.

Plik 2: imię i nazwisko Uczestnika PORTFOLIO, a w nim:

 1. portfolio (pliki spakowane do archiwum .zip lub link do dysku zewnętrznego)
 2. dokumentacja potwierdzająca dorobek artystyczny.

Plik 3: imię i nazwisko Uczestnika OŚWIADCZENIA, a w nim:

 1. oświadczenie o prawach autorskich podpisane elektronicznie lub odesłane w formie skanu (wzór w załączniku).

6. Dopuszczalne są zgłoszenia jednoosobowe lub w grupowe (maksymalnie dwie osoby).
7. Zgłoszenia można składać w języku polskim lub w języku angielskim.
8. W przypadku, gdy zgłoszenie nie będzie spełniało wymogów określonych powyżej, ORGANIZATOR zastrzega prawo odrzucenia takiego zgłoszenia.

     III.          WYBÓR PROJEKTÓW

 1. Wstępnej selekcji projektów spośród nadesłanych zgłoszeń dokona Rada Naukowa Festiwalu do dnia 18 marca 2024 (skład rady dostępny na strona internetowa FESTIWALU
 2. Wstępna selekcja, o której mowa w pkt 1. będzie polegała na wyborze projektów, które są zgodne z celem Projektu i charakteryzują się szczególną wartością artystyczną.
 3. Uczestnicy, których projekty zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu, zostaną poinformowani o tym fakcie drogą mailową oraz zostaną zaproszeni do szczegółowego zaprezentowania projektów w formule spotkań online.
 4. Rada Naukowa Festiwalu wybierze spośród zakwalifikowanych do kolejnego etapu dwa projekty, które zostaną zrealizowane w ramach rezydencji twórczych.
 5. Decyzje Rady Naukowej Festiwalu, o których mowa w pkt 1 i 4  są  ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany skali projektów wybranych do realizacji, po uprzedniej konsultacji z ich pomysłodawcami.
 7. Informacja o wyborze projektów wyłonionych do realizacji zostanie opublikowana w terminie do dnia 3 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej: strona internetowa FESTIWALU oraz zostanie przekazana uczestnikom w formie mailowej.
 8. Z autorami/autorkami projektów artystycznych wybranych przez Radę Naukową Festiwalu zostanie zawarta umowa, w ramach której zostaną określone szczegółowe warunki rezydencji, przy czym:
 • do obowiązków Organizatora będzie należało w szczególności zapewnienie udziału w wybranych zajęciach dydaktycznych, współpracy ze studentami i wykładowcami, a także możliwość realizacji projektu artystycznego w przestrzeni Akademii (w formie określonej warunkami umowy);
 • do obowiązków Uczestnika będzie należało w szczególności stworzenie dzieła artystycznego inspirowanego teatrem ożywionej formy oraz zaprezentowanie go w trakcie Festiwalu.
 1. Autorzy i autorki wybranych projektów artystycznych zobowiązują się niezwłocznie po ogłoszeniu wyników dostarczyć materiały niezbędne do promocji rezydencji (dane, bio i zdjęcie rezydenta/rezydentki/rezydentów, opis rezydencji, materiały graficzne).
 2. Organizator zapewnia wynagrodzenie za rezydencję artystyczną w wysokości
  3 500,00 zł brutto (wraz z kosztami zleceniodawcy) miesięcznie dla jednego projektu. Łącznie 7 000,00 zł brutto (wraz z kosztami zleceniodawcy) na okres 8 tygodni realizacji rezydencji twórczej.
 3. Brak zgody uczestnika na zawarcie umowy, o której mowa w pkt 8 równoznaczny jest z rezygnacją z uczestnictwa w rezydencji artystycznej. W takim przypadku Rada Naukowa Festiwalu może dokonać rekrutacji uzupełniającej spośród projektów przesłanych przez uczestników

   IV.          PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik zgłaszając swoją koncepcję projektu artystycznego (Utwór) udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na prezentację i promocję Utworu zarówno w ramach rezydencji twórczej, 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół LALKANIELALKA 2024, jak i statutowej działalności Organizatora, promocji Organizatora, w tym na umieszczanie Utworu w dowolnej formie w materiałach informacyjnych oraz promocyjnych na poniższych polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – druk w formie wystawy, publikacji książkowej, ewentualnie także wznowień w nakładzie dowolnym, w tym utrwalenie w formie e-book, utrwalanie Utworu na zdjęciach, filmach i nagraniach audio i audio-wideo, publikowanie Utworu oraz zdjęć i nagrań Utworu w sieci Internet, w tym na stronie internetowej Organizatora i w ramach prowadzonych przez niego portali społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, X (dawny Twitter), publikowanie fragmentów lub całości odrębnie lub w zestawieniu z innymi utworami,
 • w zakresie rozpowszechniania – rozpowszechnianie Utworu oraz zdjęć i nagrań Utworu w dowolnych formach, w tym w publikacji książkowej, e-book lub innych form publikacji określonych w pkt 1) w formie odpłatnej lub nieodpłatnej, w tym poprzez sprzedaż, darowiznę, użyczenie, najem, rozpowszechnienie w całości lub we fragmentach odrębnie lub w zestawieniu z innymi publikacjami w ramach rezydencji twórczej, 11. Międzynarodowego Festiwalu Szkół LALKANIELALKA 2024 jak i statutowej działalności Organizatora, promocji Organizatora i innych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Organizatora w dowolnej formie, w tym papierowej lub multimedialnej,
 • korzystanie z całości lub fragmentów Utworu oraz zdjęć i nagrań Utworu w materiałach reklamowych, marketingowych, informacyjnych, promujących, w szczególności jako części publikacji, elementu strony internetowej, plakatów, bilbordów, ulotek, prezentacji, blogów, newsletterów, innych narzędzi kampanii reklamowych, w dowolnej części lub w całości, w konfiguracji ze wszelkimi innymi utworami, tekstami, komentarzami, recenzjami, opiniami, informacjami i reklamami.
 1. Uczestnik zgłaszając swoją koncepcję projektu artystycznego oświadcza, że przysługują mu prawa do Utworu obejmujące udzielenie licencji Organizatorowi w zakresie wskazanym w ust. 1.
 2. Uczestnik zezwala i upoważnia Organizatora do dokonywania wszelkich modyfikacji Utworu zasadnych dla przyjętego sposobu wykorzystania.
 3. Uczestnik, zgłaszając swoją koncepcję projektu artystycznego przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z wadami prawnymi przesłanego Utworu. W przypadku gdy osoba trzecia wystąpi z roszczeniem wynikającym z winy Uczestnika przeciwko Organizatorowi z tytułu naruszenia prawa tej osoby, Uczestnik zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązuje się do udzielenia Organizatorowi wszelkiej pomocy niezbędnej do jego obrony przed roszczeniami osoby trzeciej, jak też zobowiązuje się do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów Organizatora związanych z obroną, jak też pokrycia roszczeń zgłaszanych przez osoby trzecie, ewentualnie do zwrotu na rzecz Organizatora kwot zapłaconych przez niego na rzecz osób trzecich. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatora przed roszczeniami osób trzecich, w tym zobowiązuje się wstąpić w miejsce Organizatora, a w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do prowadzonych przeciwko niemu postępowań.
 4. Udzielając licencji niewyłącznej Uczestnik zachowuje wszystkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do koncepcji projektu artystycznego, a tym samym prawo do prezentowania Utworu w ramach własnego portfolio.
 5. Uczestnik, którego koncepcja zostanie wybrana do zrealizowania w ramach rezydencji twórczych udzieli Organizatorowi licencji wyłącznej na Utwór powstały w wyniku realizacji rezydencji twórczych na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem. Umowa będzie także określała szczegółowe zasady korzystania z projektu realizowanego w ramach rezydencji twórczej.

     V.          OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

1.     Administrator danych oraz inspektor ochrony danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza, ul Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa, w dalszej części zwany jako „Akademia”. Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, celów lub zakresu przetwarzania danych osobowych przez Akademię lub pytania dotyczące przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z Akademią na adres:
ul. Miodowa 22/24; 00-246 Warszawa bądź z inspektorem ochrony danych na adres e-mail: patryk.koralewski[at]at.edu.pl

2.     RODO

RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. RODO reguluje kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.

3.     Cele oraz podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

W etapie wyłaniania pracy Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez wyraźne działanie jakim jest przystąpienie do naboru (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz podjęcia działań w celu zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku wyboru pracy zostanie zawarta umowa, a dane osobowe będą przetwarzane przez Akademię w celu wykonania umowy łączącej Panią/Pana z Akademią (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych przepisami prawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie udzielonej zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu określonym w treści zgody.

4.     Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych jest w pierwszym etapie jest dobrowolne, ale jest warunkiem przystąpienia do konkursu. Podanie danych osobowych w przypadku zawarcia i wykonania umowy jest warunkiem jej zawarcia, a w przypadku realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa jest wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne.

Brak podania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych może stanowić przeszkodę uniemożliwiającą realizację umowy ze szkoła lub instytucją, którą Pani reprezentuje. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

5.     Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:

 1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 2. podmiotom wspierającym Akademię w realizacji jego procesów biznesowych i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Akademii.

6.     Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3 powyżej, tj. przez okres:

 1. obowiązywania umowy łączącej Panią/Pana z Akademią,
 2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Akademii, w tym obowiązków związanych z przechowywaniem danych, np. dla celów sprawozdawczości finansowej,
 3. realizacji przez Akademię jej prawnie uzasadnionych interesów, w szczególności przez przewidziane w odrębnych przepisach okresy przedawnienia roszczeń,
 4. do czasu wycofania zgody – o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody.

7.     Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Akademia nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji w przetwarzaniu danych osobowych.

8.     Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Akademię, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych,
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych do Pani/ Pana lub do innego administratora danych,
 6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać:

 1. składając wniosek w naszej siedzibie w Warszawie,
 2. przesyłając wniosek na adres: ul. Miodowa 22/24; 00-246 Warszawa,
 3. przesyłając wniosek drogą mailową na adres: patryk.koralewski[at]at.edu.pl

Zakres każdego z powyższych uprawnień oraz sytuacje, w których Pani/Pan może z nich skorzystać, są określone przepisami prawa. Możliwość skorzystania z niektórych z ww. uprawnień może być uzależniona m.in. od podstaw prawnych, celu lub sposobu ich przetwarzania. 

9.     Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10.  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Akademię Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.  Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

Akademia nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych do podmiotów spoza EOG ani do organizacji międzynarodowych.

   VI.          POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Ostateczna interpretacja zapisów określonych niniejszym Regulaminem przysługuje Organizatorowi.
 2. Zmiana Regulaminu następuje w trybie w jakim Regulamin został przyjęty.

ZAŁĄCZNIK

Oświadczenia o prawach autorskich (wzór) (Pobierz, .docx 15,8 KB)


OPEN CALL CREATIVE RESIDENCIES

At the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok within the framework of the 11th International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET 2024.

Creative residency – APRIL-JUNE 2024 (8 weeks)

Application deadline – 28.02.2024

We invite willing artists/artists to creative residencies.

We are waiting for applications from people with achievements in fields unrelated to puppetry, who would like to develop their skills and experience within puppet theatre, theatre of the visual form. The residency would be a creative exploration of the possibilities of the Academy and the transformation of these experiences into an artistic form to be presented during the 11th International Festival Puppet Schools PUPPETNOPUPPET in June 2024. The creative residency should allow to explore the possibilities of animated form theatre and to recognise the tools appropriate to this type of theatre, which will result in the use of the knowledge gained in the final presentation at the end of the residency.

ABOUT THE FESTIVAL

The PUPPETNOPUPPET Festival is an event bringing together professional artists and adepts of puppetry art from all over the world. Bialystok is one of the two cities in Poland, apart from Wrocław, which can boast the activity of a university of art with a puppetry profile, playing a leading role in this field in Poland and Europe. The festival is an opportunity to get to know the wealth of theatrical art, understood as a specific field of study and part of Poland’s cultural heritage. The art of live theatre is, by its very nature, interdisciplinary, so the Festival brings together artists representing various fields. This integration is fostered by a formula that combines events from different areas (including theatre, music, visual arts) and by the wide influence of the Academy, which regularly integrates representatives of different backgrounds in joint research and artistic projects. We are not limited to theatre shows alone, we think of the event in a complementary way. The broad and extensive programme demonstrates the versatility of the academic field of animated theatre, the possibility of using its potential in a variety of contexts.

The 11th edition of the Festival is a celebration of the art of puppetry and animated form theatre, which is guided by the idea of teamwork and collective action, which is why the idiom of the Festival in 2024 is COMMUNITY, which is of exceptional importance especially in these times. Building community in a world of social unrest, divisions, military conflicts, intolerance of different views, even becomes the responsibility of those involved in education. We are convinced of the immense value of community action. The presence of the other, proximity, being together with each other and, in the case of the Festival, a common creative exchange, become a remedy and a rescue. With this slogan, we want to express the Festival’s constant effort to connect, coexist and act artistically across all divisions and differences. We want to create a safe space for joint artistic creation, as well as for the exchange of ideas and opinions, which, despite differences, can bring us together in a substantive discussion.

If you have any questions, please write to address: festival[at]e-at.edu.pl

Artistic residencies are made thanks to the financial support of the Polish Ministry of Science within the framework of the Programme Social Responsibility of Science II – Popularisation of Science.

Regulations for participation in the Open Call residency programme at the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok within the framework of the 11th International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET 2024.

I.          GENERAL PROVISIONS

 1. The organiser of the Open Call residency programme at the Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok within the framework of the 11th International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET 2024 (hereinafter: Open Call or the Programme) is the A. Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw – Branch Campus in Białystok hereinafter referred to as the ORGANISER.
 2. The main aim of the Programme is to enable artists – hereinafter referred to as PARTICIPANTS – to carry out their creative residencies at the Theatre Academy, which will result in an Artistic Work presented during the Festival.
 3. The Programme is intended to support artistic initiatives while using the potential of the Organiser.
 4. The creative residencies will be carried out at the Organiser’s branch office in Białystok for 8 weeks between 29 April and 22 June 2024.
 5. The effects of the creative residencies will be presented in June 2024 within the framework of the 11th International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET in Białystok (18-22 June 2024).

II.         APPLICATIONS

 1. Sending an application by a Participant implies to acceptance of these Terms and Conditions.
 2. Applications should be sent by 28.02.2024 in the form of an e-mail to: festival[at]e-at.edu.pl Applications sent after this date will not be considered.
 3. Participants may be a persons who are at least 18 years of age on the date of entry.
 4. A participant (individual or artists/creative duo) may submit one project as part of a creative residency.
 5. In the application (email), the following details must be indicated:
 • first and last name of the Participant;
 • date of birth;
 • telephone number and e-mail address;
 • the field of art in which he/she specialises.

The submission must be attached with 3 files titled and prepared according to the following rules:

File 1: the Participant’s name PROJECT:

 1. title and description of the concept of the art project;
 2. a letter of motivation.

File 2: the Participant’s name PORTFOLIO:

 1. portfolio (files converted to a .zip or link to an external drive)
 2. documentation confirming artistic achievements.

File 3: name of Participant DECLARATIONS:

 1. a copyright declaration signed electronically or returned as a scan (sample attached).
 2. Single or group entries (maximum two persons) are allowed.
 3. Applications may be submitted in Polish or in English.
 4. If an entry does not meet the above requirements, the ORGANISER reserves the right to reject such entry.

III.        SELECTION OF PROJECTS

 1. Pre-selection of projects from among the submitted applications will be made by the Festival’s Scientific Committee by 18 March 2024 (the name of the Committee persons is available on the Academy website/FESTIVAL.
 2. The pre-selection referred to in point 1. will be based on the selection of projects that are in line with the aim of the Project and have a particular artistic value.
 3. The participants whose projects have been qualified to the next stage will be informed about this fact by e-mail and will be invited to present their projects in detail in the formula of online meetings.
 4. The Scientific Committee of the Festival will select two projects from those shortlisted for the next stage to be realised as part of the creative residencies.
 5. The decisions of the Festival’s Scientific Committee referred to in points 1 and 4 are final and cannot be appealed.
 6. The organiser reserves the right to change the size of projects selected for realisation after consultation with their authors.
 7. Information on projects selected for implementation will be published by 3 April 2024 on the following website: Academy website/FESTIVAL and will be send to participants by e-mail.
 8. A contract will be concluded with the authors of the artistic projects selected by the Festival’s Scientific Committee, specifying the detailed conditions of the creative residency, whereby:
 • the Organiser’s obligations will include, in particular, the provision of participation in selected teaching activities, cooperation with students and lecturers, as well as the possibility of realising the artistic project in the space of the Academy (in the form specified in the terms of the agreement),
 • the Resident will be responsible in particular for the creation of an Artistic Work inspired by puppet theatre and presenting it during the Festival.
 1. The authors of the selected artistic projects are obliged to provide the materials necessary to promote the residency (data, bio and photo of the resident(s), description of the residency, graphic materials) immediately after the announcement of the results.
 2. The organiser provides remuneration for the artistic residency in the amount of PLN 3,500.00 gross (including the costs of the employer) per month for one project. A total of PLN 7,000.00 gross (including the costs of the employer) for 8 weeks of creative residency.
 3. Failure by the participant to agree to the contract referred to in paragraph 8 is equivalent to resignation from participation in the artist residency. In this case, the Scientific Committee of the Festival may make a supplementary call from among the projects submitted by the participants.

IV.       COPYRIGHTS

 1. The Participant, by submitting his/her concept of an artistic project (Artistic Work), grants the Organiser an unpaid non-exclusive licence, without time and territorial limitations, for the presentation and promotion of the Artistic Work both within the framework of the creative residency, the 11th International Festival of Puppetry Schools PUPPETNOPUPPET 2024, and the Organiser’s statutory activity, promotion of the Organiser, including the placement of the Artistic Work in any form in information and promotional materials in the following fields of exploitation:
 • in terms of recording and multiplication – printing in the form of an exhibition, book publication, possibly also reprinting in any edition, including recording in the form of an e-book, recording the Artistic Work in photographs, films and audio and audio-video recordings, publishing the Artistic Work and photographs and recordings of the Artistic Work on the Internet, including on the Organiser’s website and within the framework of social networks operated by the Organiser such as: Facebook, Instagram, X (former Twitter), publishing fragments or the whole separately or in combination with other works,
 • within the scope of distribution – distribution of the Artistic Work and photographs and recordings of the Artistic Work in any form, including in a book publication, e-book or other forms of publication specified in item 1) in a paid or unpaid form, including through sale, donation, lending, rental, distribution in whole or in fragments separately or in juxtaposition with other publications within the framework of the creative residency, 11. International School Festival PUPPETNOPUPPET 2024 as well as the statutory activities of the Organiser, promotion of the Organiser and other cultural events organised by the Organiser in any form, including paper or multimedia,
 • use of all or parts of the Artistic Work and photographs and recordings of the Artistic Work in advertising, marketing, information, promotional materials, in particular as part of publications, website elements, posters, billboards, leaflets, presentations, blogs, newsletters, other advertising campaign tools, in any part or in whole, in configuration with all other works, texts, comments, reviews, opinions, information and advertising.
 1. The Participant, by submitting his/her concept for an artistic project, declares that he/she is entitled to the rights to the Artistic Work, which include granting a licence to the Organiser to the extent indicated in paragraph 1.
 2. The Participant permits and authorises the Organiser to make any and all modifications to the Artistic Work that are reasonable for the accepted manner of use.
 3. The Participant, by submitting his/her concept of an artistic project, accepts responsibility for any claims of third parties related to legal defects of the submitted Artistic Work. In the event that a third party makes a claim resulting from the Participant’s fault against the Organiser for infringement of that person’s right, the Participant shall indemnify the Organiser against all liability and undertakes to provide the Organiser with all assistance necessary for the Organiser to defend itself against the third party’s claims, and undertakes to pay all documented costs of the Organiser related to the defence, as well as to cover claims made by third parties, or alternatively to reimburse the Organiser for amounts paid by the Participant to third parties. In particular, the Participant undertakes to take, at his or her own cost and risk, all legal steps to ensure that the Organiser is duly protected against claims by third parties.
 4. By granting the non-exclusive licence, the Participant retains all personal and property copyrights to the conception of the artistic project, and therefore the right to present the Artistic Work as part of his/her own portfolio.
 5. The Participant, whose concept will be selected to be realised as part of the creative residency, shall grant the Organiser an exclusive licence to the Artistic Work created as a result of the realisation of the creative residency on the basis of a separate agreement concluded between the Participant and the Organiser. The agreement will also specify detailed rules for the use of the project realised as part of the creative residency.

V.        INFORMATION OBLIGATIONS

1. Data controller and data protection supervisor

The controller of your personal data is the A. Zelwerowicz Theatre Academy, 22/24 Miodowa Street, 00-246 Warsaw, hereinafter referred to as the “Academy”. If you have any questions regarding the manner, purposes or scope of the Academy’s processing of your personal data or questions regarding your rights, please contact the Academy at:

 1. Miodowa 22/24; 00-246 Warsaw or the Data Protection Supervisor at the e-mail address: patryk.koralewski[at]at.edu.pl

2. RODO

RODO is Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC. The RODO regulates the processing of personal data and applies from 25 May 2018.

3. Purposes and legal basis for the processing of your personal data

In the job selection stage, your personal data are processed on the basis of your consent expressed through the express action of joining the recruitment (Article 6(1)(a) of the RODO) and taking action to conclude a contract (Article 6(1)(b) of the RODO). If you are selected for the job, a contract will be concluded and your personal data will be processed by the Academy in order to perform the contract between you and the Academy (legal basis: Article 6(1)(b) RODO) and to fulfil the obligations imposed by law Article 6(1)(c) RODO. In other cases, your personal data will only be processed on the basis of the consent you have given (legal basis: Article 6(1)(a) RODO), for the purpose specified in the content of the consent.

4. Obligation to provide personal data

The provision of data is voluntary at the first stage, but is a condition for entering the competition. The provision of personal data in the case of the conclusion and performance of a contract is a condition for its conclusion and in the case of the performance of obligations imposed by law is a statutory requirement and is obligatory.

Your failure to provide the required personal data may constitute an obstacle preventing the performance of the contract with the school or institution you represent. To the extent that personal data is collected on the basis of consent, the provision of personal data is voluntary.

5. Information on recipients of your personal data

Your personal data may be made available to the following recipients or categories of recipients of your data:

 1. public authorities and entities performing public tasks or acting on behalf of public authorities, to the extent and for the purposes of the applicable legislation.
 2. entities supporting the Academy in the execution of its business and operational processes, including entities processing personal data on behalf of the Academy.

6. Periods of processing of personal data

Your personal data will be processed for the period necessary to fulfil the purposes of the processing indicated in point. 3 above, i.e. for the period:

 1. the duration of the contract linking you to the Academy,
 2. the fulfilment of the Academy’s legal obligations, including data retention obligations, e.g. for financial reporting purposes,
 3. for the Academy to fulfil its legitimate interests, in particular for the periods of limitation of claims as provided for by separate legislation,
 4. until your consent is withdrawn – insofar as the processing is carried out on the basis of your consent.

7. Profiling and automated decision-making

Your personal data will not be subject to profiling. The Academy will not make automated decisions in the processing of personal data.

8. Rights of the data subject

In relation to the Academy’s processing of your personal data, you have the following rights:

 1. the right of access to your personal data, including the right to obtain a copy of that data,
 2. the right to request rectification (correction) of your data,
 3. the right to request the erasure of your personal data (the so-called “right to be forgotten”),
 4. the right to request the restriction of the processing of personal data,
 5. the right to data portability to you or to another controller,
 6. the right to object to the processing of personal data.

You may exercise the above rights:

 1. by submitting a request at our registered office in Warsaw,
 2. by sending a request to the address: Miodowa Street 22/24; 00-246 Warsaw,
 3. by sending a request by e-mail to: patryk.koralewski[at]at.edu.pl

The scope of each of the above rights and the situations in which you may exercise them are defined by law. The possibility of exercising some of the above rights may depend, among other things, on the legal basis, purpose or manner of processing.

9. Right to withdraw consent to the processing of personal data

To the extent that you have given your consent to the processing of your personal data, you have the right to withdraw this consent. The withdrawal of your consent shall not affect the lawfulness of the processing carried out on the basis of your consent prior to its withdrawal.

10. Right to lodge a complaint with a supervisory authority

If you consider that the Academy’s processing of your personal data is in breach of applicable law, you may lodge a complaint with the supervisory authority, the Office for Personal Data Protection.

11. Transfer of personal data to entities outside the European Economic Area (“EEA”) or international organisations

The Academy has no plans to transfer your personal data to entities outside the EEA or to international organisations.

VI.       FINAL PROVISIONS

 1. The final interpretation of the terms of these Regulations shall rest with the Organiser.
 2. Changes to these Regulations shall be made in accordance with the procedure in which they were approved.

ATTACHMENT

Declaration of copyright (model) (Download, .docx, 15,5 KB)

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.