OŚWIADCZENIE – “ZIELONA GRANICA”

Warszawa, 25 września 2023 r.

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z premierą filmu „Zielona granica”, a w szczególności wobec aktu zrównania obsady aktorskiej filmu (wśród której są członkowie naszej społeczności akademickiej, w tym osoby studiujące w Akademii) z kolaborantami hitlerowskimi,

Rektor, Senat i Społeczność Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec agresywnych i nieodpowiedzialnych wypowiedzi osób publicznych, w szczególności polityków.

W art. 73 Konstytucji RP czytamy:

„Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”.

Kształt debaty publicznej w Polsce w odniesieniu do dzieła Agnieszki Holland, a w szczególności drastyczne opinie publicznie wyrażane przez prominentnych polityków, w tym porównywanie postawy osób występujących w tym filmie do kolaborantów okupacyjnego reżimu III Rzeszy, stwarza nie tylko zagrożenie dla realizacji prawa wolności artystycznej, ale – co najistotniejsze – stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego artystów.

Wzywamy władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz organy administracji publicznej RP do realizacji należnych konstytucyjnych obowiązków i stania na straży wartości 73. artykułu Konstytucji. Artykuł ten wskazuje na ochronę wolności działalności artystycznej w Polsce przez Konstytucję RP. Ochrona ta ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom zajmującym się twórczością artystyczną gwarantowanego w ramach realizacji tego prawa.

Nie ma zgody, aby w państwie prawa uprawianie zawodu aktora lub reżysera narażało artystki i artystów na groźby, które mogą przerodzić się w fizyczne niebezpieczeństwo.

Rektor, Senat i Społeczność Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.