OŚWIADCZENIE – “ZIELONA GRANICA”

Warszawa, 25 września 2023 r.

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z premierą filmu „Zielona granica”, a w szczególności wobec aktu zrównania obsady aktorskiej filmu (wśród której są członkowie naszej społeczności akademickiej, w tym osoby studiujące w Akademii) z kolaborantami hitlerowskimi,

Rektor, Senat i Społeczność Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec agresywnych i nieodpowiedzialnych wypowiedzi osób publicznych, w szczególności polityków.

W art. 73 Konstytucji RP czytamy:

„Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”.

Kształt debaty publicznej w Polsce w odniesieniu do dzieła Agnieszki Holland, a w szczególności drastyczne opinie publicznie wyrażane przez prominentnych polityków, w tym porównywanie postawy osób występujących w tym filmie do kolaborantów okupacyjnego reżimu III Rzeszy, stwarza nie tylko zagrożenie dla realizacji prawa wolności artystycznej, ale – co najistotniejsze – stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego artystów.

Wzywamy władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz organy administracji publicznej RP do realizacji należnych konstytucyjnych obowiązków i stania na straży wartości 73. artykułu Konstytucji. Artykuł ten wskazuje na ochronę wolności działalności artystycznej w Polsce przez Konstytucję RP. Ochrona ta ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom zajmującym się twórczością artystyczną gwarantowanego w ramach realizacji tego prawa.

Nie ma zgody, aby w państwie prawa uprawianie zawodu aktora lub reżysera narażało artystki i artystów na groźby, które mogą przerodzić się w fizyczne niebezpieczeństwo.

Rektor, Senat i Społeczność Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 

OŚWIADCZENIE WŁADZ AT

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej kolejnymi doniesieniami dotyczącymi przekroczeń oraz zachowań przemocowych w uczelniach teatralnych – i w konsekwencji w związku z pojawiającymi się wypowiedziami osób, które studiują lub studiowały w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, czujemy się w obowiązku zabrać głos w tej dyskusji.

Akademia Teatralna w 2018 roku rozpoczęła proces zmiany, zmierzający do zapewnienia osobom studiującym bezpieczeństwa, do przeciwdziałania dyskryminacji oraz wszelkim nadużyciom władzy w relacjach w AT. Proces ten objął zmiany strukturalne (m.in. stworzenie stanowiska Rzecznika Praw Studenckich); prawne (przyjęcie Kodeksu Etyki), organizacyjne (m.in. odwołanie tzw. fuksówki), programowe (wprowadzenie przedmiotu Etyka w teatrze prowadzonego przez Rzeczniczkę Praw Studenckich) i popularyzatorskie (konferencja „Zmiana – teraz!,” która odbiła się szerokim medialnym echem w Polsce ale i za granicą). Akademia Teatralna stała się także liderem międzynarodowego projektu „Change Now” poświęconego demokratyzacji procesu kształcenia i pracy w teatrze, realizowanego wspólnie z europejskimi szkołami teatralnymi i warszawskimi teatrami.

Oświadczenie to jednak nie ma na celu wyliczenia naszych zasług; chcemy raczej wskazać wyzwania, przed którymi stoi uczelnia w tym procesie. Ponieważ jesteśmy w procesie zmiany.

Mamy świadomość, że proces ten zajmie lata. Wiemy, że najtrudniejszym zadaniem jest zmiana, która musi dokonać się w naszej mentalności. W języku. W budowaniu relacji. Mityczna relacja „mistrz – uczeń”, która determinowała proces kształcenia, także w naszej Akademii, przez dziesięciolecia, jest obecnie poddawana głębokiej rewizji. Rozpoczęliśmy proces szkolenia kadry pedagogicznej, uwzględniający kwestie równego i podmiotowego traktowania, a także przeciwdziałania molestowaniu i mobbingowi. Wiemy też, że nie wszyscy członkowie i członkinie naszej społeczności podzielają przekonanie o konieczności zmian. Opór przed zmianą jest naturalną reakcją. Pracujemy nad tym, by uwspólniać rozumienie sytuacji, prowadzimy dialog i kontynuujemy proces.

Największym wyzwaniem, przed jakim stoimy obecnie, jest odzyskanie zaufania studentów. Komunikaty z przestrzeni medialnej, wskazujące Akademię Teatralną jako miejsce, w którym wciąż zachodzi przemoc, są zapewne zasłużone. Nie podjęlibyśmy tej pracy trzy lata temu, gdybyśmy nie zdiagnozowali problemu i nie przyznali, że jest realny. Każdy z tych komunikatów jest dla nas ważnym sygnałem.

Milczenie jest wrogiem tego procesu. Przyjmujemy opinie absolwentów, ale przede wszystkim czekamy na głosy studentów. Wiemy, że paraliżuje Państwa strach przed odwetem i zapewniamy, że na żaden odwet nie ma zgody władz Akademii Teatralnej. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy przed ujawnianiem swoich doświadczeń, wiedzcie, że zrobimy wszystko, żeby Was chronić.

Władze Akademii

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE FUKSÓWKI

Oświadczenie Prorektor ds. Filii w Białymstoku, prof. dr hab. Marty Rau w sprawie tzw. fuksówki i dyskusji wywołanej na Facebooku postem Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. 

 

***

Białystok, 6.09.2020

Oświadczenie

 

W związku z trwającą w mediach społecznościowych dyskusją na temat tzw. fuksówki w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku z całą stanowczością oświadczam, że fuksówka została całkowicie zakazana w uczelni decyzją Rektora prof. dr. hab. Wojciecha Malajkata w poprzednim roku akademickim, natomiast od 2008 roku miała charakter wyłącznie integracyjny, służący życzliwemu wprowadzeniu studentów pierwszego roku do społeczności szkolnej. Dlatego z radością przyjęłam fakt, iż kilka dni temu Rektor Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, prof. dr hab. Dorota Segda, wydała podobny zakaz.

Chcę również podkreślić, że w 2019 roku wprowadzony został w Akademii Teatralnej kodeks etyki negujący jakąkolwiek przemoc fizyczną i psychiczną oraz przejawy nierównego traktowania zarówno wobec studentów, jak i pracowników.

Post na temat fuksówki w Białymstoku, umieszczony przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych na profilu facebookowym organizacji w dniu 4 września, nie został poprzedzony informacją, iż jest to materiał archiwalny i dotyczy wydarzeń z 2007 roku, czyli sprzed 13 lat, co wprowadziło odbiorców w błąd. Odebrali oni bowiem tekst jako aktualny i dotyczący bieżących wydarzeń. Ogromna liczna negatywnych, a nierzadko obraźliwych komentarzy na temat uczelni opublikowanych pod postem, godzi w dobre imię naszej szkoły oraz stawia pod znakiem zapytania rzetelność Ośrodka. Trudno bowiem nie odnieść wrażenia, że organizacja celowo pominęła informację o archiwalnych charakterze tekstu, dopuszczając się tym samym manipulacji informacyjnej. Nadużycie ze strony Ośrodka i budowanie kłamliwego obrazu naszej szkoły potwierdzają liczne głosy studentów Filii zamieszczone pod postem.

Stanowczo sprzeciwiam się działaniom manipulującym opinią publiczną. Podkreślam, iż mimo kilkukrotnych próśb uczelni o usunięcie postu lub umieszczenie informacji o tym, że jest to sprawa sprzed ponad dekady, nie spotkaliśmy się z żadnym odzewem ze strony Ośrodka.

Bez rzetelnego przedstawienia faktów trudno mówić o wiarygodności Ośrodka, którego działalności do tej pory przyglądałam się z szacunkiem i uwagą. Szkoda, ponieważ skala realnych problemów dotyczących rasizmu i ksenofobii jest ogromna. Zajmowanie się w tym momencie sprawą sprzed 13 lat, mając jednocześnie świadomość, że post wywoła lawinę nienawistnych komentarzy wobec uczelni, która już dawno „uderzyła się w piersi” i zadbała o to, by studenci nie spotykali się z tego rodzaju nadużyciami, określam jako nieuczciwe i wysoce niepokojące.

Prof. dr hab. Marta Rau
Prorektor ds. Filii w Białymstoku
Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 

Zobacz oświadczenie w pliku PDF 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.