OŚWIADCZENIE – “ZIELONA GRANICA”

Warszawa, 25 września 2023 r.

W związku z ostatnimi wydarzeniami związanymi z premierą filmu „Zielona granica”, a w szczególności wobec aktu zrównania obsady aktorskiej filmu (wśród której są członkowie naszej społeczności akademickiej, w tym osoby studiujące w Akademii) z kolaborantami hitlerowskimi,

Rektor, Senat i Społeczność Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie wyrażają stanowczy sprzeciw wobec agresywnych i nieodpowiedzialnych wypowiedzi osób publicznych, w szczególności polityków.

W art. 73 Konstytucji RP czytamy:

„Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury”.

Kształt debaty publicznej w Polsce w odniesieniu do dzieła Agnieszki Holland, a w szczególności drastyczne opinie publicznie wyrażane przez prominentnych polityków, w tym porównywanie postawy osób występujących w tym filmie do kolaborantów okupacyjnego reżimu III Rzeszy, stwarza nie tylko zagrożenie dla realizacji prawa wolności artystycznej, ale – co najistotniejsze – stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego artystów.

Wzywamy władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz organy administracji publicznej RP do realizacji należnych konstytucyjnych obowiązków i stania na straży wartości 73. artykułu Konstytucji. Artykuł ten wskazuje na ochronę wolności działalności artystycznej w Polsce przez Konstytucję RP. Ochrona ta ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa osobom zajmującym się twórczością artystyczną gwarantowanego w ramach realizacji tego prawa.

Nie ma zgody, aby w państwie prawa uprawianie zawodu aktora lub reżysera narażało artystki i artystów na groźby, które mogą przerodzić się w fizyczne niebezpieczeństwo.

Rektor, Senat i Społeczność Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie